เพิ่มความคุ้มครองมาตรา 40 ดึงแรงงานนอกระบบเข้าประกันสังคม

ประกันสังคมเพิ่มความคุ้มครองมาตรา 40 จูงใจแรงงานนอกระบบให้เข้าระบบมากยิ่งขึ้น มีทั้งเพิ่มสิทธิประโยชน์ โดยไม่เพิ่มเงินสมทบ และเพิ่มทางเลือกใหม่ โดยเพิ่มความคุ้มครอง และเพิ่มเงินสมทบ เผยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงนโยบายกระทรวงแรงงานในเรื่องการเร่งผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึงโดยหามาตรการและสร้างแรงจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น ว่า ในการดำเนินการดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์จูงใจแรงงานนอกระบบให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมมากยิ่งขึ้น แบ่งเป็น 2 แนวทาง ได้แก่

1.เพิ่มสิทธิประโยชน์แต่ไม่เพิ่มเงินสมทบ (ทางเลือกเดิม) ซึ่งปัจจุบันผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบ 2 อัตรา โดยให้เลือกในอัตราเดือนละ 70 บาท และอัตราเดือนละ 100 บาท จะได้รับสิทธิเพิ่มเป็นเงินทดแทนกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นวันละ 300 บาท กรณีไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท (สำหรับทางเลือกเดิม กรณีนอนพักรักษาตัวกับไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้รวมกันไม่เกิน 30 วันต่อปี) กรณีไปพบแพทย์แต่ไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่แพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวไม่ถึง 3 วันจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ครั้งละ 50 บาท ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง ให้เงินสงเคราะห์กรณีตายเพิ่มอีก 3,000 บาท ถ้าส่งเงินครบ 60 เดือน

2.เพิ่มความคุ้มครองและเพิ่มเงินสมทบ (ทางเลือกใหม่) โดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท เพิ่มเงินทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเป็นวันละ 300 บาท กรณีไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท (สำหรับทางเลือกใหม่ กรณีนอนพักรักษาตัวกับไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้รวมกันไม่เกิน 90 วันต่อปี) อีกทั้งเพิ่มเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพเป็นตลอดชีวิต เพิ่มค่าทำศพเป็น 40,000 บาท เพิ่มเงินบำเหน็จชราภาพเป็นเดือนละ 150 บาท ส่งเงินครบ 180 เดือน ให้เงินเพิ่มอีก 10,000 บาท เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร คนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน บุตรแรกเกิดแต่ไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อว่า การดำเนินการดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมจะต้องออกกฎหมายรองรับการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับแรงงานนอกระบบ ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เสนอกฎหมายให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและนำร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา สำหรับการดูแลคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาแรงงานนอกระบบนั้น ส่วนหนึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมที่จะต้องให้การดูแลแรงงานนอกระบบ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลแรงงานนอกระบบร่วมกับภาครัฐภายใต้กลไกประชารัฐ ที่จะขับเคลื่อนเพื่อให้คนไทยทุกคนมีหลักประกันถ้วนหน้า สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
15 ชั่วโมง 51 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 57 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 4 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 6 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 8 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 12 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 15 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

CindyfnPax
15 ชั่วโมง 51 นาที ago
CindyfnPax
15 ชั่วโมง 57 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 4 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 6 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 8 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 12 นาที ago
CindyfnPax
16 ชั่วโมง 15 นาที ago
กลับด้านบน