รพ.เชียงของ พัฒนาศักยภาพการผ่าตัดเป็นแม่ข่ายให้ รพ.ใกล้เคียง เพิ่มสุขคนในพื้นที่

Sun, 2018-02-11 19:13 -- hfocus
Print this pagePrint this page

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี คณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่บ้าน ลดทุกข์เพิ่มสุข ให้ผู้ป่วยและครอบครัว มีศักยภาพในการผ่าตัด เป็นแม่ข่ายให้โรงพยาบาลใกล้เคียง ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการ ไม่เสียเวลาเดินทางไปรักษาในเมือง

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วยแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน และมอบถุงของขวัญพระราชทานให้ผู้ป่วย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ เป็นโรงพยาบาลเพื่อประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ภายใต้อัตลักษณ์ของโรงพยาบาลฯ “สามัคคี ประหยัด รับผิดชอบ” เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพบริการของกระทรวงสาธารณสุข เป็นแม่แบบให้กับโรงพยาบาลชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศ เน้นการทำงานเชิงรุก โดยจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ มีทีมแพทย์ พยาบาล ทีมสหสาขาร่วมกับชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ที่บ้าน กลุ่มผู้ป่วยด้อยโอกาส กลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะสุดท้าย และโรคมะเร็ง ดูแลตั้งแต่เริ่มป่วยจนกระทั่งเสียชีวิต ช่วยลดทุกข์เพิ่มสุขให้กับครอบครัวผู้ป่วย ลดค่าใช้จ่ายการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล และลงพื้นที่ทำกายภาพบำบัด อัมพฤกษ์ อัมพาต กลุ่มเจ็บป่วยเรื้อรังและโรคข้อกระดูก และติดตามพื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือด ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ที่บ้านครบทั้ง 96 ราย

นอกจากนี้ ได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม Service plan มีศักยภาพในเรื่องศัลยกรรมเป็นแม่ข่ายให้กับโรงพยาบาลชุมชนใกล้เคียง ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการไม่ต้องเดินทางไปผ่าตัดยังเมืองใหญ่ เช่น มะเร็งเต้านม ไทรอยด์ ผ่าตัดมดลูก ผ่าคลอด ไส้ติ่ง ไส้เลื่อน เป็นต้น ได้มาตรฐานโรงพยาบาลเอชเอ (HA) มีบริการฟอกไตทางเส้นเลือด จำนวน 16 เตียง ด้วยแพทย์อายุกรรมโรคไต รวมทั้งได้มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ซึ่งทำให้การตรวจวินิจฉัย มีความแม่นยำได้มาตรฐาน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง ให้บริการประชาชนในอำเภอเชียงของ เวียงแก่น และขุนตาล รวม 64,181 คน ข้อมูลปี 2560 มีผู้ป่วยนอก 37,692 คน ผู้ป่วยใน 5,237 คน อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน ร้อยละ 90.59 โรคที่พบบ่อยคือ ความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจ และเบาหวาน และให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ป่วยนอก 5,161 คน ผู้ป่วยใน 773 คน

 

Add new comment