ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข เตรียมผลักดัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ เป็นต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ชนบทห่างไกลได้เข้าถึงการรักษาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระหว่างมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสถาบันพระบรมราชชนก โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นประธานในพิธี

การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้เป็นความร่วมมือด้านวิชาการและบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง 21 แห่ง ทั่วประเทศได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมและสามารถให้บริการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรไทยที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้อย่างหลากหลายและเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรในวโรกาสที่จะเสด็จขึ้นครองราชย์สืบราชสันตติวงศ์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง 21 แห่ง มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทย ทั้งบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและผู้ป่วยในชุมชนที่รับผิดชอบ บริการนวด ประคบ อบ สมุนไพรอีกทั้งมีการใช้ยาสมุนไพรไทยกันอย่างแพร่หลายซึ่งมีผู้มาใช้บริการการแพทย์แผนไทยมากขึ้นทุกปีจากความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้มีความพร้อมและสามารถให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ ซึ่งผลประโยชน์ก็จะตกแก่ประชาชนในชนบทห่างไกลทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้เป็นต้นแบบด้านบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยนำร่อง 10 แห่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน และจะขยายให้ครบทั้ง 21 แห่งในระยะเวลา 3 ปีเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการและเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรในการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนารูปแบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระบบบริการสุขภาพและเพื่อร่วมกันอนุรักษ์คุ้มครอง ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทย ต่อไป