สธ.ให้นายจ้างนำแรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนออนไลน์ตรวจสุขภาพภายใน 30 มิ.ย.61

Tue, 2018-04-17 11:21 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ปลัด สธ.ขอความร่วมมือนายจ้างนำแรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนออนไลน์ไว้ 190,056 คน มารับการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ภายใน 30 มิถุนายน 2561 ที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดที่ตั้งสถานประกอบการ ส่วนใน กทม. ที่โรงพยาบาลรัฐ 12 แห่ง เพื่อให้แรงงานข้ามชาติมีหลักประกันสุขภาพ

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการตรวจสุขภาพแรงงานข้ามชาติเมียนมาร์ กัมพูชาและลาว ว่า กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่แรงงานข้ามชาติที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม เพื่อให้แรงงานข้ามชาติมีหลักประกันสุขภาพ โดยร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service) ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 ตรวจสุขภาพแรงงานข้ามชาติแล้ว 909,448 คน และขึ้นทะเบียนออนไลน์อีกประมาณ 190,056 คน จากที่คาดการณ์ว่ามีแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติในประเทศไทย 1.1 ล้านคน

นพ.เจษฎา กล่าวว่า ขอให้นายจ้างนำแรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนออนไลน์ไว้แล้วมารับการตรวจสุขภาพภายใน 30 มิถุนายน 2561 ที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดที่ตั้งสถานประกอบการ ส่วนใน กทม. ตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐ 12 แห่งใกล้บ้าน เพื่อให้แรงงานข้ามชาติมีหลักประกันสุขภาพ ได้รับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อที่เป็นอันตราย และรับการรักษา รวมทั้งการป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ โดยทุกคนจะได้รับการตรวจสุขภาพพื้นฐานเช่น เอกซเรย์ปอด เจาะโลหิตหาเชื้อซิฟิลิสและโรคเท้าช้าง เก็บปัสสาวะหาสารแอมเฟตามีน ตรวจการตั้งครรภ์ ตรวจหาโรคเรื้อนและควบคุมโรคพยาธิลำไส้

ผลการตรวจพบเชื้อวัณโรค 2,584 คน โรคซิฟิลิส 1,650 คน โรคเท้าช้าง 37 คน และโรคเรื้อน 6 คน ได้ให้การรักษาทุกคน รวมทั้งพบผู้ติดสารเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคจิตเวช รวม 637 ราย ซึ่งหากตรวจพบโรคต้องห้ามในการทำงาน อาทิ โรคซิฟิลิสระยะที่ 3 วัณโรคระยะแพร่เชื้อ ติดสารเสพติด จิตฟั่นเฟือน ได้ประสานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ให้ส่งกลับประเทศ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลรัฐ 12 แห่งใน กทม.ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ โรงพยาบาลการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบัง โรงพยาบาลสิรินธร

Add new comment