แรงงานต่าวด้าว 2.1 หมื่นคนใน กทม.ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพ เตือนนายจ้างเร่งดำเนินการก่อน 30 มิ.ย.นี้

Wed, 2018-04-25 16:32 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย ยังคงเหลือแรงงานต่างด้าวที่จะต้องตรวจสุขภาพในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ให้เสร็จสิ้นจำนวน 21,850 คน จากที่ได้มีการตรวจไปแล้ว 242,651 คน ระบุ รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสินและ รพ.นพรัตน์ฯ พร้อมรองรับการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ขอความร่วมมือนายจ้างนำแรงงานต่างด้าว เข้ารับการตรวจสุขภาพให้เสร็จสิ้นก่อน 30 มิ.ย. นี้

นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ได้ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวในประเทศและประกันสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งปัจจุบัน มีแรงงานต่างด้าวในกรุงเทพมหานครจำนวน 264,501คน ที่ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ ซึ่งจากข้อมูลการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึงปัจจุบันของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตรวจสุขภาพแรงงานไปแล้วจำนวน 49,655 คน, โรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 41,987 คน และโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 44,878 คน เมื่อรวมการตรวจสุขภาพแรงงานของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 9 แห่งจำนวน 106,131 คน จะมีจำนวนแรงงานที่ได้รับบริการตรวจสุขภาพแล้วทั้งสิ้น 242,651 คน ยังคงเหลือแรงงานต่างด้าวที่จะต้องตรวจสุขภาพในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ให้เสร็จสิ้นจำนวน 21,850 คน ทั้งนี้ลูกจ้างที่ได้ลงทะเบียนและรายงานตัวเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา แต่ยังดำเนินการไม่ครบทุกขั้นตอน ขอให้นายจ้างนำลูกจ้างแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2561

รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ยังเหลืออยู่จำนวน 21,850 คนในกรุงเทพมหานครที่ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพให้รีบไปดำเนินการตรวจสุขภาพให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เช่นกัน ณ โรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครไว้ทั้ง 12 แห่ง คือโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, โรงพยาบาลเลิดสิน และโรงพยาบาลราชวิถี นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร คือ โรงพยาบาลกลาง, โรงพยาบาลตากสิน, โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, โรงพยาบาลวชิระ, โรงพยาบาลสิรินธร, โรงพยาบาลราชพิพัฒน์, โรงพยาบาลลาดกระบัง, โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์

ที่ให้บริการในรูปแบบศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ บริการครบวงจรทั้งการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว การให้ความรู้ด้านสุขศึกษา เช่น การดูแลสุขภาพในเบื้องต้น หลักป้องกันโรคต่างๆ วิธีการคุมกำเนิด ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลต่อภาพรวมด้านสาธารณสุขของประเทศ

Add new comment