ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ. สสส. เครือข่ายหมอนามัย และภาคี จับมือรวมพลังเดินหน้าชวนคนเลิกบุหรี่ปี 3 เผย 2 ปีมีผู้ร่วมเลิกบุหรี่ 1.4 ล้านคน เลิกต่อเนื่อง 6 เดือน 2.2 แสนคน พร้อมแนะยึดหลักทำงาน 3 ด้าน ป้องกัน- ช่วยเลิก – คุ้มครอง เพื่อเป้าหมายสูงสุดคนเลิกบุหรี่ 3 ล้านคนใน 3 ปี

นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 6

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ อ.เมือง จ.นนทบุรี - การประชุมขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 จัดโดยมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมาคมหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย มี นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 6 เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานชวนคนเลิกบุหรี่ และร่วมแลกเปลี่ยนเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานสู่เป้าหมายชวนคนเลิกบุหรี่ให้ได้ 3 ล้านคนใน 3 ปี

นพ.สุเทพ กล่าวว่า ปี 2561 เป็นการดำเนินงานเข้าสู่ปีที่ 3 ในการชวนคนเลิกบุหรี่ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement) หรือ PA ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“อยากให้ทุกหน่วยงานประสานความร่วมมือกัน ให้ถือเป็นเจ้าของงาน เป็นภารกิจหลัก ไม่ใช่ของหน่วยใดหน่วยหนึ่ง แต่เป็นงานของทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมกันทำ และนำสิ่งที่ดีในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนวิธีการทำงาน กระตุ้นสร้างความตระหนกให้มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาทำดีแล้ว ก็ให้ทำต่อไปจนสุดความสามารถและใกล้เป้าหมายมากที่สุด” นพ.สุเทพ กล่าว

นพ.สุเทพ กล่าวต่อว่า การทำงานระดับพื้นที่ ขอให้ใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)ขับเคลื่อนผ่านบุคลากรในระดับพื้นที่ คือ สสอ. รพ.สต.และ อสม. ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจ รับรู้แนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนต้องจัดให้มีระบบริการส่งต่อที่เป็นระบบเพื่อให้การรักษา ติดตาม ควบคุมกำกับ และระบบรายงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีหลักการสำคัญในการควบคุมยาสูบ คือ 1.ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ 2.ช่วยคนสูบบุหรี่ให้เลิกสูบ 3.คุ้มครองคนไม่สูบบุหรี่ ควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การสนับสนุนให้ รพ.สต.ทุกแห่งมีการจัดระบบบริการช่วยเลิกบุหรี่ในสถานบริการสาธารณสุข และการช่วยเลิกบุหรี่ในชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้มีการบันทึกข้อมูลการคัดกรองและให้คำแนะนำการเลิกบุหรี่ในระบบ 43 แฟ้ม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการสร้างเสริมสุขภาพ เกิดแรงจูงใจและผลักดันให้สามารถเคลื่อนเข้าสู่เป้าหมายร่วมกัน

นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย กล่าวว่า โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 มีผลการดำเนินงาน 2 ที่ผ่านมา จากข้อมูล 43 แฟ้มของกระทรวงสาธารณสุข รายงานมีผู้เข้าร่วมเลิกบุหรี่ ประมาณ 1.4 ล้านคน และมีผู้เลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ประมาณ 2.2 แสนคน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561) โดยการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสาธารณสุขอำเภอ / ผู้แทนระดับจังหวัด ที่ยังไม่ได้รับทุนดำเนินการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ในเขตสุขภาพ จากเขตสุขภาพที่ 4, 5 และ 6 รวม 20 จังหวัด กว่า 100 คน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินโครงการฯให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้การประชุมขับเคลื่อนโครงการฯ จะมีขึ้นอีก 2 ครั้ง คือ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ภาคใต้ เขตสุขภาพ 11-12 ที่โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ภาคเหนือ เขตสุขภาพที่ 1-3 ที่ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จ.พิษณุโลก