ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกันสังคมแจงสิทธิผู้ประกันตน ม.40 คือผู้ที่ใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) แต่จะมีหลักประกันสังคมที่นอกเหนือจากการรักษาพยาบาล เช่น เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือค่าทำศพ เป็นต้น

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงแรงงานในการผลักดันให้แรงงานนอกระบบให้เข้าถึงหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึง เพื่อแบ่งเบาภาระและเป็นหลักประกันในชีวิต ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มทางเลือกให้กับแรงงานอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 หรือสรุปง่ายๆ คือกลุ่มผู้ที่ใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) และอยากจะมีหลักประกันสังคมที่นอกเหนือจากการรักษาพยาบาล เช่น เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย หรือค่าทำศพ เป็นต้น ที่มีอายุระหว่าง 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ สนใจที่จะได้รับความคุ้มครองตามแบบที่ท่านต้องการโดยสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยแบ่งสิทธิการคุ้มครองออกเป็น 3 ทางเลือก ได้แก่

ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาทต่อเดือนจะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 3 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และค่าทำศพ

ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาทต่อเดือน ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 4 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ และเพิ่มบำเหน็จชราภาพอีกหนึ่งกรณี

ส่วนทางเลือกที่ 3 (ทางเลือกใหม่) จ่าย 300 บาทต่อเดือนได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ บำเหน็จชราภาพ และสงเคราะห์บุตร

เมื่อสมัครแล้วจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิต่างๆ ของบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ผู้ประกันตนมีอยู่เดิม อีกทั้งการสมัคร ม.40 ก็ง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ จ่ายเงินได้หลายทางหรือจะสะดวกหักบัญชีธนาคารก็ได้ จะจ่ายรายเดือนหรือจ่ายล่วงหน้าแต่ไม่เกิน 1 ปี หรือจ่ายผ่านตู้บุญเติม หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ได้ เป็นการเสริมสิทธิของบัตรประกันสุขภาพฯ ที่ยังไม่ครอบคลุมให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตน

สอบถามรายละเอียด โทรสายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง