ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ และชมรมว.16 สาธารณสุขชายแดนใต้ตอบแทนคุณแผ่นดิน ยื่นหนังสือถึง รมว.สธ. เสนอ 4 ข้อดูแลความปลอดภัยของ รพ.สต.ในพื้นที่เสี่ยงภัย

วันที่ 18 มกราคม 2562 นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการสมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ กล่าวว่า สมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ และชมรมว.16 สาธารณสุขชายแดนใต้ตอบแทนคุณแผ่นดิน ได้เข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผ่านผู้ตรวจราชการเขต 12 นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ และสาธารณสุขนิเทศเขต 12 นพ.สมเกียรติ ขำนุรักษ์ และ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา นพ.สงกรานต์ ไหมชุม ที่โรงพยาบาลยะลา โดยมีข้อเสนอ 4 ประเด็นดังนี้

1.ติดตามมาตรการความปลอดภัยของ รพ.สต.ที่เป็นรูปธรรม

2.สร้าง พัฒนา ปรับปรุงกองทุนเยียวยาบุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้จากเหตุการณ์ความไม่สงบ

3.ดูแล เยียวยา และดำเนินการตามสิทธิ ความก้าวหน้า ค่าตอบแทน ของบุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้

3.1 ดำเนินการปรับตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ ว.16 ชายแดนใต้อย่างต่อเนื่อง

3.2 ยกเลิก "ค่าตอบแทน ฉบับ 10 ชายแดนใต้" ที่จำกัดแค่ 4 วิชาชีพ และ "ปรับปรุงค่าตอบแทนฉบับ11" เป็น "ค่าตอบแทนฉบับมหาชน" ที่ครอบคลุมทุกวิชาชีพ (เวชสถิติ โสต ฯลฯ) ทุกสายงาน (สายสนับสนุน ฯลฯ) และทุกหน่วยงานในส่วนภูมิภาค(สสอ., สสจ ฯลฯ) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในกระทรวงสาธารณสุขให้ลดลง

3.3 ดำเนินการบรรจุสายงานต่างๆ ที่ทำงานมานาน เกิน 10 ปี

3.4 บรรจุสายงานที่ขึ้นบัญชี ว.80 ก่อนบัญชีจะหมดอายุ

4.บรรจุประเด็นสิทธิ ความก้าวหน้า ค่าตอบแทนของบุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ในยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวง

ทั้งนี้เพื่อขวัญกำลังใจทุกวิชาชีพที่ทำงานดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อไป