ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  (ก.พ.) เปิดเผยว่า  จากข้อเสนอผลการวิเคราะห์อัตรากําลังของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขได้มีมติเห็นชอบเป้าหมายอัตรากําลังของแต่ละสายงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน โดยกำหนดให้มีตำแหน่งนายแพทย์ 25,560 อัตรา ทันตแพทย์ 7,512 อัตรา และเภสัชกร 11,617 อัตรา

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้นําเสนอข้อมูลต่อ คปร.ด้วยว่า ณ ปัจจุบัน มีอัตรากําลังข้าราชการตําแหน่งนายแพทย์ 19,504 อัตรา และทันตแพทย์ 5,493 อัตรา ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยข้อมูลที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอได้แสดงให้เห็นว่า หากมีการเพิ่มตําแหน่งนายแพทย์และทันตแพทย์ปีละประมาณ 1,880 อัตรา ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มตามปกติของทุกปีที่ผ่านมา เมื่อถึงปี พ.ศ.2564 อัตรากําลังตําแหน่งนายแพทย์จะมีจํานวน 23,692 อัตรา และทันตแพทย์จะมีจํานวน 6,423 อัตรา ต่ำกว่าเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด จํานวน 868 อัตรา และ 1,089 อัตรา ตามลําดับ ทำให้จะสามารถนําอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการมากําหนดเพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ให้เพียงพอกับความต้องการได้

จึงเป็นที่มาของมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่มีมติว่า คปร.จะจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2564 เป็นปีสุดท้าย และขอให้กระทรวงสาธารณสุขวิเคราะห์พร้อมจัดทำข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการเป็นนักศึกษาคู่สัญญาของนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ด้วย 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติ ขรก.ตั้งใหม่ให้ สธ. 1,308 อัตรา 'แพทย์-หมอฟัน' ส่วนเภสัชไม่อนุมัติ ให้ใช้ตำแหน่งว่าง

ก.พ.แจงยกเลิกอัตราข้าราชการตั้งใหม่บรรจุหมอหลังปี 64 เหตุ สธ.ใช้ตำแหน่งว่างมาบรรจุได้