ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562  นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.)  กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (ฉบับที่ 2) ประกาศมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 และให้ยกเลิกประกาศเดิมลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 มีสาระสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์ ด้วยวิธีการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ให้รวมถึงการเตรียมหลอดเลือดหรือสายสวนหลอดเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Vascular access) และการให้ยาอิริโธรปัวอิติน (Erythropoietin) ในกรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ ให้ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เว้นแต่ผู้ทุพพลภาพเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ให้ได้รับค่าบริการทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดไว้ท้ายประกาศ ทั้งนี้ ยังได้ให้สิทธิผู้ทุพพลภาพก่อนประกาศฉบับนี้บังคับใช้ ให้มีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์ตามประกาศฉบับนี้อีกด้วย

        "ประกาศฉบับนี้จะเป็นการช่วยให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้องรังระยะสุดท้ายได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อ และยังช่วยให้ผู้ประกันตนได้รับการอนุมัติสิทธิบำบัดทดแทนไตรวดเร็วขึ้นอีกด้วย"นายอนันต์ชัย กล่าว