กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลตรวจสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช พบตกค้างในผัก ผลไม้ นาข้าว

Sun, 2019-10-20 08:14 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยตรวจเฝ้าระวังสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 50 พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานจริง ทั้ง สารคลอร์ไพรีฟอส-สารพาราควอต ในผักและผลไม้ และสารไกลโฟเสตตกค้างในนาข้าว

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ตรวจเฝ้าระวังสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นประจำทุกปี ด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 ได้มีการเฝ้าระวังสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชประเภทสารกำจัดแมลง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างผักผลไม้ ผักพื้นบ้าน จาก 5 ภูมิภาค 10 จังหวัด และผลการตรวจวิเคราะห์อ้างอิงเกณฑ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้างและมาตรฐานสากล (CODEX) ผลการตรวจวิเคราะห์ในสารเคมี 3 ชนิด คือ สารไกลโฟเสต สารคลอร์ไพรีฟอส และสารพาราควอต ได้ผลดังนี้

สารคลอร์ไพรีฟอส มีการตรวจในผักผลไม้ 240 ตัวอย่าง เก็บจากตลาดสด 10 ตลาดจากจังหวัดราชบุรี ปทุมธานี ระยอง ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น สงขลา ตรัง เชียงใหม่ พิษณุโลก ผลการตรวจผัก 160 ตัวอย่าง ตรวจพบสารตกค้างร้อยละ 16.9 เกินมาตรฐานร้อยละ 13.8 ชนิดผักที่เกินมาตรฐาน ได้แก่ ใบบัวบก ผักชี/ผักชีฝรั่ง ถัวฝักยาว มะเขือยาว/มะเขือเปราะ สะระแหน่ ผักแพรวและคะน้า ส่วนผลไม้ 80 ตัวอย่าง พบการตกค้างร้อยละ 6.2

สารไกลโฟเสต จากมีกระแสข่าวการใช้สารไกลโฟเสตในนาข้าว ซึ่งอาจพบการตกค้าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้สุ่มตัวอย่างน้ำ จากแหล่งเพาะปลูกนาข้าว สวนผัก จำนวน 10 ตัวอย่าง ตรวจพบ 1 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นน้ำจากนาข้าว ปริมาณที่พบ 2.8 ไมโครกรัมต่อลิตรที่จังหวัดราชบุรี

และสารพาราควอต เก็บตัวอย่างผักและผลไม้สดจาก 8 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น สงขลา ตรัง เชียงใหม่ พิษณุโลก ผลการตรวจผัก 128 ตัวอย่าง ตรวจพบร้อยละ 26.6 เกินมาตรฐานร้อยละ 6.3 ชนิดผักที่เกินมาตรฐาน ได้แก่ คะน้า กะหล่ำ ผักหวาน ถั่วฝักยาว พริกขี้หนู ส่วนผลไม้สด 40 ตัวอย่าง พบการตกค้างร้อยละ 12.5 เกินมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 5 ผลไม้ที่ตรวจพบได้แก่ ส้ม

“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ เครือข่ายหลายแห่งเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในอาหาร และ Thai-PAN ได้ประสานงานกันในเรื่องเฝ้าระวังสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมากรมและ Thai-PAN มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยห้องปฏิบัติการที่ Thai-PAN ส่งตัวอย่างตรวจเป็นห้องปฏิบัติการที่ตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษ ชื่อบริษัท Concept Life Sciences ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจาก United Kingdom Accreditation Service : UKAS เป็นหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของสหราชอาณาจักร(อังกฤษ) มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากหน่วยรับรองระดับสากลระหว่างประเทศ ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) เช่นเดียวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” นพ.โอภาส กล่าว

Comments

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม