ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.เขต 4 สระบุรีเปิดเวทีคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ประกอบโรคศิลปะ เข้าสู่บัญชีรายชื่อกรรมการควบคุมคุณภาพฯบริการสาธารณสุข

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมคลาสสิคคามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 (สปสช.) สระบุรี จัดประชุมคัดเลือกกรรมการตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ในสัดส่วนผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองเป็นผู้แทนระดับจังหวัดในแต่ละสาขากว่า 300 คน โดยมี นายแพทย์ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี เป็นประธานการประชุมพร้อมทั้งชี้แจงรูปแบบวิธีการคัดเลือก และความสำคัญของการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุข

นายแพทย์ชลอ กล่าวว่า สปสช.เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด ขณะเดียวกันบริการด้านสุขภาพภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุข ส่งผลให้เกิดความสำเร็จของการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือการเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้ด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนานาชาติ

สำหรับการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นการคัดเลือกผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ 3 วิชาชีพ และผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ 7 สาขา ระดับจังหวัดในพื้นที่ 8 จังหวัดของเขต 4 ประกอบด้วย นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรีและนครนายก ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ 3 วิชาชีพ ได้แก่

1.กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ นนทบุรี นางธีรพร สถิรอังกูร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ปทุมธานี นางสาวอัญชลี สูตรมงคล โรงพยาบาลคลองหลวง, พระนครศรีอยุธยา นางวันเพ็ญ เรืองเกษม โรงพยาบาลท่าเรือ, อ่างทอง นางสุวรรณา เพิ่มพูน โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ, สิงห์บุรี นางสาวิตรี เสนามนตรี โรงพยาบาลพรหมบุรี, ลพบุรี นางกรรณิการ์ ปัญญาอมรวัฒน์, สระบุรี นางคันธารัตน์ สุนทรประทุม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ, นครนายก นางณัฐวีณ์ รักษ์แพทย์ โรงพยาบาลนครนายก

2.กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พระนครศรีอยุธยา นางสาวนันทพร รื่นพล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,

3.กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พระนครศรีอยุธยา นายสุชาติ ถนอมวราภรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่ว ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ มีผู้แทนเข้าร่วมคัดเลือก 2 สาขา ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พระนครศรีอยุธยา นายชายศักดิ์ ถนนแก้ว โรงพยาบาลบางปะอิน กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพสาขากายภาพบำบัด สระบุรี นางสาวกุลบดี วีระพงษ์ โรงพยาบาลแก่งคอย

ทั้งนี้สำหรับผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือกกันเองในระดับจังหวัด จะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกในระดับประเทศเพื่อเป็นกรรมการควบคุมคุณภาพในวันที่ 21 มกราคม 2563 ส่วนกลุ่มผู้แทนเทศบาลในระดับจังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกให้แล้วเสร็จต้นเดือนมกราคม 2563