ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.ประกาศรายชื่อ 2 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมัยวาระที่ 5 (2563-2567) หลังผ่านกระบวนการคัดเลือก เตรียมเดินหน้าคัดเลือกกรรมการสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิต่อเนื่อง

นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่ สปสช.ได้ดำเนินกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สมัยวาระที่ 5 (2563-2567) เพื่อทำหน้าที่บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแทนคณะกรรมการชุดปัจจุบันที่จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ สปสช.ได้จัดการประชุมระดับประเทศเพื่อคัดเลือกผู้แทนเป็นกรรมการตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ทั้งในส่วนของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนประกอบวิชาชีพ ผู้แทนประกอบโรคศิลปะ ผู้แทนองค์กรเอกชน และผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ระหว่างวันที่ 21-23 และ 29 มกราคม 2563 โดยมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมทำหน้าที่กรรมการตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ดังนี้

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

1.นายสมเกียรติ เกรียงไกรอนันต์ ผู้แทนเทศบาล

2.นายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

3.นายปราโมทย์ เพชรรัตน์ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล

4.เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น

5.นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล ผู้แทนองค์กรเอกชน

6.นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้แทนองค์กรเอกชน

7.ผศ.ยุพดี ศิริสินสุข ผู้แทนองค์กรเอกชน

8.น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้แทนองค์กรเอกชน

9.น.ส.จุฑา สังขชาติ ผู้แทนเองค์กรเอกชน

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

1.นางรุ่งอรุณ คำโมง ผู้แทนเทศบาล

2.นายศราวุธ สันตินันตรักษ์ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

3.นายประสพโชค นิ่มเรือง ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล

4.นางวันทนีย์ วัฒนะ ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น

5.นางกรรณิกา ปัญหาอมรวัฒน์ ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

6.นายวัฒนะ ศรีวัฒนา ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

7.น.ส.ดวงกมล นุตราวงศ์ ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

8.นางสมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ

9.น.ส.สมพิศ ปินะเก ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ

10.นางเดือนงาม ภักดี ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ

11.นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง ผู้แทนองค์กรเอกชน

12.นางมีนา ดวงราษี ผู้แทนองค์กรเอกชน

13.นายวิชัย โชควิวัฒน ผู้แทนองค์กรเอกชน

14.น.ส.สุภัทรา นาคะผิว ผู้แทนองค์กรเอกชน

15.น.ส.สารี อ๋องสมหวัง ผู้แทนองค์กรเอกชน

16.นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสมาชิกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

นพ.ประจักษวิช กล่าวว่า หลังจากที่ได้รายชื่อในสัดส่วนของกรรมการที่เป็นผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ แล้ว ต่อไปจะเป็นการคัดเลือกกรรมการในสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันสุขภาพ, การแพทย์และสาธารณสุข, การแพทย์แผนไทย, การแพทย์ทางเลือก, การเงินการคลัง, กฎหมาย และ สังคมศาสตร์ โดยในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 จะเป็นการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 6 ตำแหน่ง และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 จะเป็นการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 7 ตำแหน่ง โดยกรรมการในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒินี้ จะต้องนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเห็นชอบก่อน กระบวนการทั้งหมดตามกฎหมายจะแล้วเสร็จภายใน 90 วัน หลังจากคณะกรรมการชุดปัจจุบันทั้ง 2 คณะหมดวาระลง