ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.ลำปางลดความแออัด ลดการรอคอย กับ 2 โครงการ รับยาใกล้บ้าน และ Lab Panda เจาะเลือดที่คลินิกเทคนิคการแพทย์เอกชนใกล้บ้านที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ 4 แห่ง

นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง และคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลลำปาง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมมอบป้ายร้านยาชุมชนอบอุ่นให้กับร้านยาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 19 แห่ง และมอบป้ายบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ ให้กับคลินิกที่เข้าร่วมโครงการเจาะเลือดใกล้บ้านจำนวน 4 แห่ง บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โดยทั้ง 2 โครงการฯ ได้เริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป จากนั้นได้มีขบวนพาเหรดไปยังห้องตรวจต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ป่วยเข้าร่วมทั้ง 2 โครงการ

​โรงพยาบาลลำปางเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 800 เตียง ในปี พ.ศ. 2562 มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก 934,639 ครั้ง มีผู้ป่วยมารับยา ณ ห้องยาผู้ป่วยนอก เฉลี่ยวันละ 1,000 – 1,500 คน ส่งผลให้เกิดความแออัดทั้งบริเวณรอรับยาและห้องเจาะเลือด ผู้รับบริการไม่พึงพอใจและมีข้อร้องเรียนเรื่องการรอรับยานานหรือรอเจาะเลือดนานบ่อยครั้ง

​จากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการกำหนดนโยบาย “ลดความแออัด ลดการรอคอยในโรงพยาบาล” เป็นนโยบายเร่งรัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงพยาบาลลำปาง นำโดยนายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง จึงได้มอบของขวัญแทนความรักและความห่วงใยมอบให้แก่ชาวลำปาง 2 โครงการ ได้แก่

1.โครงการรับยาใกล้บ้าน ร้านยาใกล้ใจ ผ่านร้านยาชุมชนอบอุ่น ของกลุ่มงานเภสัชกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ได้แก่ ผู้ป่วยกลุ่มโรคความดันโลหิตสูง หอบหืด ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ และโรคเรื้อรังอื่น ๆ ที่มีอาการคงที่ โดยผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการต้องมียาเดิม อย่างน้อยพอใช้ 5 - 7 วัน และต้องผ่านการประเมินของแพทย์ให้ร่วมโครงการได้ ทั้งนี้เฉพาะผู้ป่วยสิทธิบัตรทองเท่านั้น และไม่เสียค่าบริการเพิ่มเติม

สำหรับขั้นตอนการรับบริการ เริ่มจากแพทย์คัดกรองผู้ป่วยที่สามารถเข้าโครงการรับยาได้ / นำใบนำทางติดต่อเภสัชกรที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ช่อง 12 อาคารผู้ป่วยนอก เพื่อคัดกรองตรวจสอบใบสั่งยา ADR / กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการและเลือกร้านยาที่ต้องการไปรับ ณ จุดลงทะเบียน ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก / รับใบนัดรับยาที่ร้ายา ณ จุดลงทะเบียน และนำใบรับยา พร้อมบัตรประชาชนผู้ป่วย ติดต่อขอรับยา ณ ร้านยาที่ท่านเลือก

โดยมีร้านยาในเขตอำเภอเมืองลำปางเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 19 ร้าน ได้แก่

ตำบลหัวเวียง ร้านไทย - ไทโอสถ / ศรีพูนทรัพย์เภสัช / ร้านขายยาฟาสซิโน สาขาหน้ารพ.ลำปาง /วริญญาเภสัช / ภัคชญธรโอสถ สาขา2

ตำบลเวียงเหนือ คลินิกยา

ตำบลสบตุ๋ย น่ำเคี้ยวโอสถ / ธีรพงษ์เภสัช / ร้านเพรียว PURE สาขาลำปาง

ตำบลสวนดอก บู๊ทส์ - เซ็นทรัล ลำปาง / เพียงออเภสัช / ช.เภสัช

ตำบลพระบาท ร้านยาเล็กเล็ก

ตำบลพิชัย ภัคชญธรโอสถ / ฟาร์มาไลน์

ตำบลต้นธงชัย แก้วกรัณฑ์เภสัช

ตำบลชมพู เอ็กซ์ต้าพลัส สาขาบ้านฟ่อน

ตำบลบ่อแฮ้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขลางค์เภสัช / กู้ดเดย์ ฟาร์มาซี

ซึ่งร้านยาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับป้าย “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2.โครงการนำร่องเพื่อลดความแออัดและลดระยะเวลาการรอคอยเจาะเลือด หรือ แล็บแพนด้า ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยบริษัทแลบเมท เน็ตเวิร์ค จำกัด ในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม ผู้ป่วยสามารถเลือกรับการเจาะเลือดที่คลินิกเทคนิคการแพทย์เอกชนใกล้บ้านที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ 4 แห่ง ได้แก่ เอ็มเทคแล็บ ลำปางแล็บ เอ็มพีแล็บ และหมอแล็บลำปาง หรือให้นักเทคนิคการแพทย์ไปเจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจที่บ้านของผู้รับบริการและผลการตรวจจะถูกส่งกลับมายังแพทย์เจ้าของไข้และผู้ป่วย โดยผ่านทาง Application บนโทรศัพท์มือถือทำให้ลดค่าใช้จ่ายในด้านการเดินทางและไม่ต้องลาหยุดงาน