ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ แถลงการณ์ กังวลการบริหารจัดการ ‘โควิด-19’ ระดับประเทศมีปัญหา วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ขาดแคลน ตั้งแต่หน้ากากอนามัยไปจนถึงชุดป้องกันการติดเชื้อ การสื่อสารในระดับประเทศ ทั้งข้อมูลวิชาการ ข้อมูลทางการแพทย์ งานวิจัย ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้เกิดความสับสน พร้อมเรียกร้องดูแลบุคลากรที่ติดเชื้อเพิ่มจากภาวะปกติ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แถลงการณ์เรื่อง กรณีการบริหารจัดการการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะที่ 3 ซึ่งจะมีผู้ป่วยเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ในการบริหารจัดการระดับประเทศพบว่าไม่มีการบูรณาการอย่างชัดเจน ในกรณีดังต่อไปนี้

1.การบริหารห่วงโซ่อุปาทาน (Supply Chain Management) โดยเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัยชนิด N95 หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในการดูแลผู้ป่วย เป็นต้น โดยปัจจุบันโรงพยาบาลไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวได้ นำมาซึ่งการร้องเรียนและการฟ้องร้องต่อบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วยในที่สุด

2.โรงพยาบาลขอเรียกร้องนโยบายการดูแลบุคลากรทางการแพทย์และผู้ดูแลผู้ป่วยในกรณีที่ติดเชื้อและทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต เพิ่มเติมจากสภาวการณ์ปกติ

3.การสื่อสารในระดับประเทศ ทั้งในเรื่องข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลงานวิจัย หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดผลกระทบต่อโรงพยาบาลในการสื่อสารต่อไปยังบุคลากรและผู้ป่วย ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนต่อข้อมูลนั้น ๆ ได้