สสจ.นนทบุรีย้ำ รพ.เอกชนในพื้นที่ ตรวจโควิด-19 เชิงรุกต้องประสานกันก่อน

Sun, 2020-04-26 19:26 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สสจ.นนทบุรี ร่อนหนังสือถึงโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ ย้ำตรวจค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน ต้องได้รับอนุญาตจากนายแพทย์ สสจ. เป็นลายลักษณ์อักษรและต้องให้ สสจ.เป็นคนกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

นพ.สฤษดิ์เดช เจริญไชย รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ส่งหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 24 เม.ย. 2563 ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชน แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ในส่วนของการดำเนินการค้นหาและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นอกสถานพยาบาลหรือนอกสถานที่ของหน่วยร่วมบริการ

หนังสือดังกล่าวระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 20/2563 วันที่ 24 เม.ย. 2563 มีมติเห็นชอบ ดังนี้

1. การดำเนินการค้นหาเชิงรุก (Active case finding) หรือการค้นหาผู้ป่วยในชุมชน (Asymptomatic infection finding) ต้องได้รับอนุญาตจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทุกครั้ง

2.การสุ่มตรวจต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการและมาตรการในการดำเนินการที่ชัดเจนและกำหนดให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้ชี้เป้าหรือกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

ทั้งนี้ สำหรับโรงพยาบาลใดที่มีแผนการดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก การค้นหาผู้ป่วยในชุมชน และการออกตรวจโควิด-19 นอกสถานพยาบาล ให้ประสานการปฏิบัติมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเพื่อจัดทำแผนร่วมกันก่อนดำเนินการทุกครั้ง

Add new comment