เปิดไทม์ไลน์การบรรจุข้าราชการ สธ.โควิดรวม 2 ระยะ แต่งตั้งแล้ว 27,742 อัตรา

Thu, 2020-11-26 13:45 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุขจัดทำข้อมูลกระบวนการบรรจุแต่งตั้ง ขรก. สธ. รุ่นโควิด 24 สายงาน วิชาชีพไหนได้บ้าง ล่าสุดบรรจุแต่งตั้งระยะที่ 1 และ 2 รวม 27,742 อัตรา ยังไม่บรรจุ 2,925 อัตรา ชณะที่กลุ่มตกหล่นมี 1,873 อัตรา ส่วนการบรรจุรอบ 3 มีอีก 7,438 อัตราอยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ในแวดวงสาธารณสุขมีการแชร์ไลน์ข้อมูลการดำเนินการบรรจุบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ซึ่งจัดทำโดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โดยได้ระบุไทม์ไลน์การดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม มติ ครม. ระบุ ว่า

7-15 เม.ย.63 - มติ ครม. อนุมัติเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ 45,684 อัตรา 24 สายงาน + แพทย์แผนไทย (ใช้อัตราว่างที่มีอยู่เดิม)

13 เม.ย.63 - กสธ.แจ้ง ก.พ. เรื่องการโอนงบฯ เป็นงบกลาง (หนังสือ กสธ.ด่วนที่สุด ที่สธ.0208.02/1354 ลว 13 เม.ย.63)

15 เม.ย. 63 - อ.ก.พ.กสธ. ครั้งที่ 2/63 เมื่อวันที่ 15 เม.ย.63 รับทราบมติ ครม.

15 พ.ค.63 - อ.ก.พ.กสธ. ครั้งที่ 3/63 เมื่อวันที่ 15 พ.ค.63 อนุมัติการกำหนดตำแหน่ง 38,105 อัตรา

1 มิ.ย.63 - ก.พ.แจ้งแนวทางการบรรจุ โดยให้คัดเลือกเป็นกรณีพิเศษเฉพาะ 38,105 อัตราเท่านั้น(หนังสือ สำนักงาน ก.พ.ที่ นร.1004.2/58 ลว 1 มิ.ย.63)

19 มิ.ย. 63 - อ.ก.พ.กสธ. ครั้งที่ 4/63 เมื่อ 19 มิ.ย.63 อนุมัติการปรับปรุงตำแหน่งสายงานอื่นๆ เพื่อกำหนดเป็นตำแหน่งแพทย์แผนไทยจำนวน 1,000 อัตรา

29 มิ.ย.63 - สธ.แจ้งแผนการดำเนินการบรรจุ ระยะที่ 1 กำหนดวันบรรจุหนังสือ กสธ.ด่วนที่สุด ที่สธ. 0208.03/ว 1210 ลว 10 มิ.ย.63 บรรจุ ระยะที่ 1 (29 มิ.ย.63)

24 ส.ค.63 - บรรจุระยะที่ 2 (24 ส.ค.63) สธ.แจ้งแผนการดำเนินการบรรจุ ระยะที่ 2 หนังสือ กสธ.ด่วนที่สุด ที่สธ 0208.03/ว 1642 ลว 23 ก.ค.63

25 พ.ย. 63 สธ.แจ้งแผนการดำเนินการบรรจุ ระยะที่ 3 หนังสือ กสธ.ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.03/ว 2586 ลว 21 ต.ค.63 บรรจุระยะที่ 3

อนึ่ง สำหรับการบรรจุอัตราข้าราชการตั้งใหม่ COVID-19 จำนวน 38,105 อัตรา แบ่งเป็น

- ครม.อนุมัติ ระยะที่ 1 รวม 25,051 อัตรา แบ่งเป็น นายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค นักรังสีการแพทย์ จพ.รังสีการแพทย์ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักเทคนิคการแพทย์ จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นวก.สาธารณสุข จพ.สาธารณสุข เภสัชกร และจพ.เภสัชกรรม ทั้งนี้ บรรจุแล้ว 23,224 อัตรา บรรจุวันที่ 29 มิ.ย.63

- ครม.อนุมัติ ระยะที่ 2 รวม 5,616 อัตรา แบ่งเป็น นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นวก.คอมพิวเตอร์ นักกายภาพบำบัด จพ.ทันตสาธารณสุข วิศวกร(ชีวการแพทย์) นวก.อาหารและยา นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนาการ โภชนาการ บรรจุแล้ว 4,518 อัตรา บรรจุวันที่ 24 ส.ค.63

- ครม.อนุมัติ ระยะที่ 3 รวม 7,438 อัตรา แบ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค นักเทคนิคการแพทย์ นวก.สาธารณสุข จพ.สาธารณสุข เภสัชกร จพ.เภสัชกรรม นักจิตวิทยา นวก.คอมพิวเตอร์ นักกายภาพบำบัด จพ.ทันตสาธารณสุข อยู่ระหว่างบรรจุกำหนดตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.63

สำหรับอัตราตำแหน่งภาพรวมกระทรวงที่ครม.อนุมัติ รวม 2 ระยะ จำนวน 30,667 อัตรา บรรจุแต่งตั้งแต่ 27,742 อัตรา ยังไม่บรรจุแต่งตั้ง 2,925 อัตรา โดยในจำนวนนี้อยู่ระหว่างหารือสำนักงาน ก.พ. จำนวน 1,229 อัตรา และเป็นอัตราว่างจากการลาออก/สละสิทธิ์ 1,696 อัตรา สำหรับจำนวนบุคลากรที่ข้อมูลตกหล่น ไม่รับจัดสรรอัตราตำแหน่งเพื่อบรรจุรวมทั้งหมด 1,873 อัตรา แบ่งเป็นจำนวนที่ตกหล่นตรงกับ 24 สายงาน รวม 1,418 อัตรา และจำนวนที่ตกหล่นสายงานที่มีลักษณะงานเดียวกันกับ 24 สายงาน แต่ไม่มีชื่อสายงานในมาตรฐานตำแหน่งของ ก.พ. รวม 455 อัตรา ซึ่งเป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินฯ จพ.เวชกิจฉุกเฉิน และจพ.การแพทย์แผนไทย

ข่าวเกี่ยวข้อง : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์พ้อถูกทิ้ง! ไร้ชื่อนอกเหนือ 24 สายงาน หลังเห็นข้อมูลอัตราว่าง!

Add new comment