สภาการสาธารณสุขชุมชน เดินหน้าเสนอขอปรับปรุงโครงสร้าง กรอบอัตรากำลังด้านสาธารณสุข

Mon, 2020-12-07 20:15 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

คณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนชุดใหม่ ประกาศสานต่อนโยบายมาตรฐานวิชาชีพ ค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง พร้อมเสนอขอปรับปรุงโครงสร้าง กรอบอัตรากำลังคนด้านสาธารณสุขรองรับภาระงานตาม พ.ร.บ.ปฐมภูมิฯ

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายไพศาล บางชวด นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน แถลงต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชนวาระที่ 2 พ.ศ.2563-2566 โดยใจความระบุถึงแนวทางการบริหารกิจการสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่า ได้วางเป้าหมายไว้ คือ พลิกโฉมวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนสู่มาตรฐานสากล และกำหนดนโยบายในการบริหารกิจการสภาการสาธารณสุขชุมชน มีนโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน โดยนโยบายหลักมี 8 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านผู้นำแห่งอนาคตมาตรฐานวิชาชีพ โดยวางกลไกการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายวาระผู้นำแห่งตลาดสุขภาพในอนาคตกับมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 2. ด้านโครงสร้างองค์กร ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในของสภาการสาธารณสุขชุมชน เพื่อให้การบริหารกิจการของสภาดำเนินการก้าวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

3. ด้ามมาตรฐานวิชาชีพ อาทิ ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกให้สามารถสอบและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน อบรมและพัฒนาความรู้และทักษะความสามารถให้กับสมาชิกเพื่อเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 4. ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 5. ด้านคุ้มครองสิทธิ-ประชาชนและสมาชิก 6. ด้านการศึกษาและวิจัยสู่เวทีวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ 7. ด้านกองทุนสวัสดิการ และ 8. ด้านข้อมูลและดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง คือการสานต่อนโยบายเพื่อสมาชิกและผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนทุกคนเพื่อคุ้มครองสิทธิของสมาชิกและประชาชน ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนวิชาชีพ เงินประจำตำแหน่ง เงิน พ.ต.ส. และเงินตอบแทนอื่น ๆ 2. จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ทางวิชาชีพ ให้เปลี่ยนตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่มีวุฒิ ป.ตรีด้านสาธารณสุขทุกสายงาน ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพได้โดยวิธีการคัดเลือก (เหมือนพยาบาลเทคนิคที่มีวุฒิ ป.ตรีพยาบาลศาสตร์ เปลี่ยนตำแหน่งเป็น พยาบาลวิชาชีพ) 3. เสนอขอปรับปรุงโครงสร้าง และกรอบอัตรากำลังคนด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับภาระงานตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

4. การผลักดันให้มีการออกกฎหมายลำดับรอง หรืออนุบัญญัติต่าง ๆ กฏกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพ 5. เสนอขอปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ 2556 และกฎหมายลำดับรองที่ส่งผลกระทบ

6. เสนอขอปรับปรุงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เพื่อให้มีสาระบัญญัติที่เกี่ยวกับสภาการสาธารณสุขชุมชน และหรือผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 7. เสนอขอให้มีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ รวมถึงค่าตอบแทน เงิน พ.ต.ส. และเงินตอบแทนอื่น ๆ ของสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และ 8. ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Quick Win

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม