ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชมรม รพ.สต. (ประเทศไทย) พร้อม ผู้แทน อบจ. 49 จังหวัด เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร้องขอทบทวนมติครม. ใหม่ 29 มี.ค. นี้ กำหนดกรอบงบประมาณถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ไปท้องถิ่นครบ 3,384  แห่ง พร้อมรายละเอียด 5 ข้อเสนอ

จากประเด็นร้อนกรณีการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ที่ล่าสุดคณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเมื่อวันที่ 15 มี.ค.65 อนุมัติงบประมาณปี 2566 ถ่ายโอนเพียง 512 แห่งจาก 3,384 แห่งที่สมัครใจถ่ายโอนนั้น 

ความคืบหน้าเรื่องนี้เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2565 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) เป็นผู้แทน รพ.สต.ที่ต้องการถ่ายโอนภารกิจ เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติ ครม. วันที่ 15 มี.ค. 2565 และปรับปรุงกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า พวกตนในนามของชมรม รพ.สต.ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยบุคลากร ข้าราชการที่อยู่ใน รพ.สต. ประกอบด้วยวิชาชีพนักสาธารณสุข พยาบาล แพทย์แผนไทย ทันตสาธารณสุข และเภสัชฯ พร้อมด้วยผู้แทนนายกอบจ.49 จังหวัด เดินทางมาครั้งนี้ เพื่อขอให้ทบทวนมติครม. วันที่ 15 มี.ค.2565 ที่เห็นชอบกรอบวงเงินตามที่สำนักงบประมาณขอ ซึ่งปรากฎว่าไม่สอดคล้องกับรพ.สต.ที่ขอถ่ายโอนไป 3,384  รพ.สต. และบุคลากรอีกกว่า 2 หมื่นคน  

"จากมติครม.ครั้งก่อน ทางสำนักงบฯได้พิจารณากรอบวงเงินเพียง 512 รพ.สต.เท่านั้น จึงยังเหลือรพ.สต.อีกกว่า 2 พันแห่งที่ตกหล่น จึงต้องขอท่านนายกฯ ทบทวนมติ ครม.ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อมีการทบทวนก็จะต้องดำเนินการในวันอังคารที่ 29 มี.ค.นี้ โดยขอให้พิจารณาถ่ายโอนทั้งหมด คือ 3,384  รพ.สต. และบุคลากรอีกกว่า 22,265 คนให้ไปทั้งหมด" นายสมศักดิ์ กล่าว

  
** สำหรับหนังสือที่ยื่นต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนั้น สาระใจความสำคัญคือ ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อคราวการประชุมวันที่ 15  มี.ค. 2565 เห็นชอบรายละเอียด  กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ความละเอียดตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 123 ลงวันที่ 17 มี.ค. 2565 

ชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) อันประกอบไปด้วยข้าราชการ และลูกจ้าง กลุ่มสายงานวิชาชีพนักสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ แพทย์แผนไทย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข      เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และกลุ่มสายสนับสนุน พิจารณาเห็นว่ารายละเอียดกรอบวงเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2566 ที่สำนักงบประมาณ เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ไม่เป็นไปตามพ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่ 5 ต.ค.  2564 ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 ต.ค. 2564  

รวมทั้งยังไม่เป็นไปตามมติของคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เห็นชอบให้มีการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในปีงบประมาณ 2566 ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 49  แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมระดับดีเลิศ และระดับดีมาก และรับถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี     และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3,384 แห่ง บุคลากรสมัครใจ จำนวน 22,265 คน     
 

ดังนั้น  เพื่อให้การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในปีงบประมาณ 2566 เป็นไปตามเจตนารมย์แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอน    ด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) จึงขอกราบเรียนนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะรัฐมนตรี ได้โปรดพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอดังต่อไปนี้ 

1.ขอให้คณะรัฐมนตรี ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี 15 มีนาคม 2565 ที่เห็นชอบรายละเอียด     กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เฉพาะกรณีการสนับงบประมาณให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 49 แห่ง ที่ขอรับถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และปรับปรุงกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา           นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

2.ขอให้เร่งรัดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 49 แห่ง   ที่ขอรับถ่ายโอนฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3,384 แห่ง บุคลากรสมัครใจ  จำนวน 22,265 คน ภายในปีงบประมาณ 2566 ให้เป็นไปตามมติคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจ     ถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.ขอให้สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการผู้มีอำนาจจัดสรรงบประมาณ       ปี 2566 ให้เป็นตามราชกิจจานุเบกษาประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา    นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่ 5 ตุลาคม 2564 โดยให้สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา     นวมินทราชินี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขนาดเล็ก จำนวน 1 ล้านบาท ขนาดกลาง  จำนวน 1.5 ล้านบาท ขนาดใหญ่ 2 ล้านบาท

4.ขอให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ    ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 19 ตุลาคม 2564 โดยเคร่งครัด 

5.ขอให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) คงผู้แทนชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) เป็นอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุข ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 19 ตุลาคม 2564

 

ดูคลิปได้ที่ http://youtube.com/watch?v=ddIef1bzf5w

ข่าวเกี่ยวข้อง : 

-ชมรมผอ.รพ.สต.ฯ ขอร่วมสังเกตการณ์ประชุมหารือถ่ายโอนภารกิจไป อบจ. 25 มี.ค.นี้

-‘เลอพงศ์’ ยืนยัน! วันที่ 1 ต.ค. 65 ถ่ายโอนครบ 3,384 แห่งแน่นอน 

-รพ.สต. ศรีสะเกษ เปิดเหตุผลร้องนายกฯ ทบทวนมติใหม่ ขอถ่ายโอนไปท้องถิ่นทั้งหมด

รวมข่าวถ่ายโอน รพ.สต. สู่ ท้องถิ่น

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org