ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัด สธ. ทำหนังสือถึงประธานอนุกรรมการถ่ายโอนฯ   พิจารณายืนยันตัวเลขรับการถ่ายโอน รพ.สต.ไปอบจ. ส่วนที่ครม.ยังไม่อนุมัติจัดสรรงบประมาณ  พร้อมทั้งให้พิจารณาแนวทางช่วยเหลือบุคลากรสาธารณสุขแจ้งความประสงค์ยกเลิกถ่ายโอน และกรณีจ้างงานที่ไม่ใช่เงินงบประมาณ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร ทั้งนี้ ให้อนุกรรมการฯ พิจารณาและแจ้งกลับ สธ. 12 พ.ค.65

 

ความคืบหน้ากรณีการการเตรียมพร้อมการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ที่มีการหารือร่วมกันเพื่อสอบทานข้อมูลหน่วยงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดประสงค์รับการถ่ายโอน และบุคลากรสมัครใจก่อนจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขอแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเติมต่อไปนั้น

ล่าสุดนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดที่ สธ 0208.02/10217 ส่งถึงนายเลอพงศ์  ลิ้มรัตน์ ประธานอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่องการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคล กรณีการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

โดยในหนังสือใจความสำคัญ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เรียนถึงประธานอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

1.ดำเนินการร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบยืนยันข้อมูลบุคลากรที่ประสงค์ถ่ายโอนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามมติคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว

2.อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2565 พิจารณาดำเนินการด้านบริหารงานบุคคล กรณีการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีมติ ดังนี้

1) อนุมัติให้ยุบสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมติครม.เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2565 จำนวน 512 แห่ง และอนุมัติถ่ายโอนบุคลากรจำนวน 3,642 ราย

2) อนุมัติหลักการถ่ายโอนบุคลากรที่มีความประสงค์ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เหลือ จำนวน 2,854 แห่ง บุคลากร 17,430 ราย ตามมติคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนฯ โดยให้ดำเนินการในขั้นนิติบัญญัติ (รัฐสภา) หรือขั้นปรับเปลี่ยนงบประมาณ (แปรญัตติ เพิ่ม-ลด)
 
3) เสนอสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พิจารณาบุคลากรที่มีความประสงค์ถ่ายโอน แต่ขอเปลี่ยนความประสงค์ไม่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เนื่องจากกระบวนการถ่ายโอนบุคลากรยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

4) การจ้างงานประเภทที่ไม่ได้จ้างด้วยเงินงบประมาณให้เสนอคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) พิจารณาแนวทางการจ้างงานกรณีพิเศษ สำหรับบุคลากรดังกล่าว เพื่อให้เกิดการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง

ขอให้พิจารณายืนยันการขอรับการถ่ายโอนส่วนที่คณะรัฐมนตรียังไม่พิจารณาเห็นชอบงบประมาณ เพื่อสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะได้จัดส่งข้อมูลบุคลากรให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประกอบการดำเนินการในขั้นนิติบัญญัติ(รัฐสภา) หรือขั้นปรับเปลี่ยนงบประมาณ(แปรญัตติ เพิ่ม-ลด) และอีกประการหนึ่งสำหรับบุคลากรที่ประสงค์ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ภายหลังแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการถ่ายโอนจะมีแนวทางให้ดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร

โดยขอให้พิจารณา และขอให้แจ้งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกลับภายในวันที่ 12 พ.ค.2565 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง :

รับชมเสวนาออนไลน์ประเด็นกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข : ถ่ายโอน รพ.สต. สู่ อบจ.

 "หมอสุระ" เผยขั้นตอนถ่ายโอน รพ.สต.ไป อบจ. พร้อมจัดระบบรับบุคลากรประสงค์ไปและไม่ไป

 "เลอพงศ์" ลั่น รพ.สต. 3,366 แห่งถ่ายโอนไป อบจ.ทั้งหมด 1 ต.ค.นี้

- ถาม-ตอบ ประเด็นถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่ อบจ.

 

สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org