ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุม อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาประเด็นสำคัญ ผลักดันการขยายความก้าวหน้าของบุคลากร โดยที่ประชุมเห็นชอบกำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสรวม 311 ตำแหน่ง เตรียมเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาอนุมัติเป็นระดับสูงขึ้นต่อไป

วันนี้ (3 เมษายน 2566) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2566  โดยมี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม 

นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า ที่ประชุม อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันนี้ มีวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญเกี่ยวกับการสร้างความก้าวหน้าในสายงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คือ การพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่างานเพื่อปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเลื่อนและกำหนดตำแหน่งข้าราชการในระดับชำนาญการพิเศษ  ประกอบด้วย  เภสัชกร, พยาบาลวิชาชีพ, นักวิชาการสาธารณสุข,  และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข/พยาบาลวิชาชีพ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข) โดยจะมีการเสนอที่ประชุม อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาอนุมัติให้กำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบประเด็นการเกลี่ยอัตรากำลังภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง, การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อการย้าย การโอน และการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้กำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของจังหวัด (ยกเว้นสายงงานนิติกร) ด้วย

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org