พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ

 • แพทย์โรคหัวใจ รพ.อุดร ชี้ ปัจจัยความสำเร็จลดอัตราตายผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน อยู่ที่จัดระบบการรักษา และสร้างความมั่นใจให้แพทย์ในทุก รพช.กล้ารักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด ส่งผลช่วยลดอัตราตายผู้ป่วยโรคหัวใจในเขต 8 ได้ต่ำที่สุดในประเทศ
  2015-10-05 12:42
 • เขตสุขภาพที่ 8 จับมือมูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย(ภวส.) จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเขตสุขภาพครั้งที่ 4 หลักสูตรพัฒนาผู้นำด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพ และสนับสนุนแนวคิดจัดตั้งเขตสุขภาพให้ประสบผลสำเร็จ ทั้งการวางแผนกำลังคนตามยุทธศาสตร์ สธ. เทคนิคการวิเคราะห์งานและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เทคนิคการวิเคราะห์ทีมงานและการสร้างความผูกพันภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
  2015-06-17 12:55
 • เขตสุขภาพที่ 8 ร่วมกับ ภวส.จัดอบรมหลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพมืออาชีพ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของ “ผู้บริหารและ CIO ระดับเขต” ให้เป็นผู้นำทางยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนเขตสุขภาพให้สัมฤทธิ์ผล เตรียมเดินหน้าจัดอบรมอีก 2 หลักสูตรคือ ผู้นำด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้นำยุทธศาสตร์สุขภาพ
  2015-04-28 20:19
 • เขตสุขภาพที่ 8 สธ.จับมือนิด้าจัดหลักสูตรวุฒิบัตรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเขตสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ให้แก่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทางด้านทรัพยากรบุคคล ด้วยหลักสูตร 72 ชั่วโมง อบรมสัปดาห์ละ 12 ชั่วโมง  ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2558  ที่จังหวัดอุดรธานี
  2014-12-17 09:18
 • เขตบริการสุขภาพที่ 8 สธ.จับมือมูลนิธิภิวัฒน์สาธารณสุขไทย จัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารงานเขตสุขภาพ ต่อยอดความสำเร็จการปฏิรูประบบสุขภาพด้วยเขตสุขภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จทั้ง 12 เขต เพื่อนำชุดความรู้ที่ได้ขับเคลื่อนให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็น ชี้คนไทยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 12 ปีแล้ว จำต้องพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพรองรับ เพื่อประชาชนเข้าถึงบริการที่จำเป็นได้ทันที
  2014-11-22 11:53
 • เขตบริการสุขภาพที่ 8 ได้แก่ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม เจ๋ง จัดระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง (Long term care) ครอบคลุมทุกโรงพยาบาลทั้ง 7 จังหวัด เพื่อดูแลเชิงรุกผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative care) ในปีที่ผ่านมา ผู้ป่วย 3,766 ราย ได้รับการค้นหาในชุมชน และผู้ป่วยอีก 2,840 ราย หรือร้อยละ 75 ได้รับบริการเชิงรุกโดยทีมสหวิชาชีพถึงบ้าน
  2014-11-09 19:52
 • สถิติการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นทุกปี...ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระบุชัด ช่วงปี 2550-2555 อัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นจาก 3,756 ราย เป็น 3,985 ราย เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 เมื่อปี2554 มีการหารือเพื่อกำหนดมาตรการเรื่องการจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย ภายใต้แนวคิด "สุขใจ ไม่คิดสั้น"
  2013-10-27 10:04
 • อีสานจัดแลกเวทีเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาบริการเครือข่ายอิสานไร้รอยต่อ” เน้นพัฒนาระบบส่งต่อ – รับกลับ ผู้ป่วย 6 กลุ่มโรคร้ายแรง หวังลดอัตราตาย เพิ่มการเข้าถึงบริการ
  2013-08-20 16:50
 •  
  2012-05-29 09:16
 •   ชาวบ้านน่านกินหมูดิบดับ 1 สาหัส 5 สาธารณสุขจังหวัดยกทีมไปสอบสวนโรคพบต้นเหตุมาจากพยาธิเม็ดสาคู
  2012-05-15 15:43

Pages