ระบบยา

 • เร่งขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ รองรับการปฏิรูประบบสาธารณสุข ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ เพิ่มการเข้าถึงยาจำเป็น ส่งเสริมใช้ยาสมเหตุผล และพัฒนาระบบควบคุมยาให้บรรลุเป้าหมายภายใน 5 ปี ค่าใช้จ่ายด้านยาลดลงอย่างน้อย 20,000 ล้านบาท
  2018-04-24 11:29
 • ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่อง“การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบยาตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย” โดยมี ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และตัวแทน 24 หน่วยงานร่วมเป็นพยานลงนามบันทึกข้อตกลง ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558
  2015-03-29 20:55
 • ในระบบสุขภาพในภาพรวม สุรีรัตน์เห็นว่ายังมีความเหลื่อมล้ำมาก ไม่ใช่แค่เรื่องการเข้าถึงข้อมูลและยาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชุดสิทธิประโยชน์ของสามกองทุน คุณภาพและมาตรฐาน นอกจากนี้ การแยกจ่ายเงินของทั้งสามกองทุนยิ่งทำให้การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานไม่มีทิศทางเดียวกัน และรัฐก็ไม่สามารถเข้าไปกำกับได้ “ต้องทำให้ระบบสุขภาพเป็นระบบเดียว มีมาตรฐานและคุณภาพเดียว ควรจะมีการออกกฎหมายใหม่ เพื่อตั้งหน่วยงานใหม่มากำกับดูแล ควบคุมให้เกิดการบริหารระบบเดียวและเกิดการคุ้มครองสิทธิทุกคนอย่างทั่วถึงทำให้ออกแบบและพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม” เธอกล่าว 
  2015-02-22 12:38
 • คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติเตรียมออกประกาศเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาฉบับแรกของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นเกณฑ์กลาง หวังก่อให้เกิดธรรมาภิบาลในระบบยา พร้อมสกัดวิธีการส่งเสริมการขายที่ขาดจริยธรรม กระตุ้นใช้ยาเกินจำเป็นและยังทำให้ราคายาแพงขึ้นไปด้วย
  2015-01-15 15:59
 • กพย.ออกโรงเตือนปัญหาใช้ยาในโรงเรียนสุ่มเสี่ยงเกิดอันตราย แนะสธ.จับมือศธ. พัฒนาระบบยาถูกมาตรฐานความปลอดภัย
  2014-07-03 20:08
 • ร่างกรอบเจรจาเอฟทีเอระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ซึ่งประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับยาเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของการเจรจา เพิ่งผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาไปเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 โดยมีฝ่ายทุนใหญ่สนับสนุนอย่างเต็มที่ ขณะที่ฝ่ายคัดค้านทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมกังวลว่า การค้าระหว่างประเทศต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านการเข้าถึงยาและการสาธารณสุขของประเทศด้วย หากนำกรอบเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเข้าไปเจรจาไทยก็เสียเปรียบแน่นอน เพราะผลของการผูกขาดสิทธิบัตรยาที่เพิ่มขึ้น-ยาวนานขึ้น จะทำให้ไทยพึ่งพิงยานำเข้าจากต่างประเทศมากขึ้น ด้วยราคาที่แพงขึ้น อุตสาหกรรมยาในประเทศถดถอย ที่สำคัญ ประชาชนเข้าถึงยาจำเป็นได้ยากขึ้นในที่สุด
  2013-12-30 11:49
 • องค์การอนามัยโลกชื่นชมไทยมีธรรมาภิบาลระบบยาก้าวหน้าที่สุดในโลก ชี้ทั่วโลกมีค่าใช้จ่าย ด้านสุขภาพปีละ 4.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ มีปัญหาคอรัปชั่นซื้อยาร้อยละ 10-25 
  2013-05-27 16:30
 • "หมอวิชัย" โต้ ดีเอสไอ กล่าวหา ไม่เป็นความจริง  แฉบอร์ด อภ.ถูกบังคับลงมติเอกฉันท์ปลด "หมอวิทิต" มีการเมืองแทรกแซง ลั่นแปรรูป อภ.จะทำลายระบบยา ประชาชนเสียประโยชน์
  2013-05-24 10:50
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขศรีลังกา ขอไทยช่วยพัฒนาระบบยาจำเป็นพื้นฐาน ทั้งระบบการจัดซื้อและการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานสากลเพื่อให้มียาใช้เพียงพอในประเทศ เนื่องจากขณะนี้สามารถผลิตยาได้เพียง 40 กว่ารายการ และคงความร่วมมือด้านวิชาการในการรักษาโรคไข้เลือดออก เพื่อลดการเสียชีวิต โดยจะมีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างองค์การเภสัชกรรมทั้ง 2 ประเทศในเร็วๆ นี้ และในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขไทยเสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงสาธารณสุขไทย ร่วมเป็นผู้แทนสำรองเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนโลกเพื่อโรคเอดส์ มาลาเรียและวัณโรค ร่วมกับศรีลังกาด้วย
  2013-05-21 16:40