วัคซีนเอดส์

  • กองทัพบก สหรัฐอเมริกา แสดงความมุ่งมั่นร่วมมือกับไทย ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตวัคซีนเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศไทย ควบคู่กับการวางแผนในการวิจัยวัคซีนเอดส์ในประเทศไทย ต่อเนื่องจากการวิจัยวัคซีนเอดส์ทดลองระยะที่ 3 ในไทยที่ทราบผลในปี 2552 ที่พบว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้ร้อยละ 31 ซึ่งเป็นครั้งแรกของโลก เตรียมผลักดันการวิจัยต่อยอดและศักยภาพการผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม วงเงินลงทุนประมาณ 113 ล้านเหรียญสหรัฐ
    2015-02-14 14:39
  • วันที่ 1 ธ.ค.ของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก จุดมุ่งหมายเพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ตระหนักถึงการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ตลอดจนพยายามหามาตรการป้องกันและหยุดยั้งโรคเอดส์ให้เป็นผลสำเร็จ
    2012-12-01 09:54
  •   ไทยเดินหน้า ต่อยอดวัคซีนเอดส์ 2 โครงการ อาร์วี 305-306 หลังปี 2552 ประสบความสำเร็จลดการติดเชื้อได้ 31% คาดอีก 3 ปี สรุปผล 
    2012-05-14 10:36