อาหารปลอดภัย

 • เขตสุขภาพที่ 5 ใช้มาตรการ “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย” ลดอัตราผู้ป่วยท้องร่วง อาหารเป็นพิษ ได้เกินกว่า ร้อยละ 20 เตรียมขยายผลโครงการครอบคลุมทุก รพ. ภายในปี 61
  2017-12-24 20:08
 • เลขาธิการ คกก.สุขภาพแห่งชาติไม่เห็นด้วยกรมวิชาการเกษตร ต่ออายุการใช้ “พาราควอต” ทั้งที่รู้เป็นสารเคมีอันตราย ขัดมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งทุกภาคส่วนทั่วประเทศร่วมกำหนดและขับเคลื่อน ด้านอนุกรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ ปลุกสังคมไทยลุกขึ้นต้าน เพื่อร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ ยันผลการศึกษายืนยันชัดทำลายสุขภาพ
  2017-11-29 12:22
 • ผู้ตรวจราชการฯ เขต 5 ชู“อาหารปลอดภัย”ผลงานเด่นปี 2560 เน้นประสานเครือข่ายทั้งรัฐ-เอกชน ส่งเสริมอาหารปลอดสารเคมีทั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ช่วยลดการเกิดอุจจาระร่วงจาก 1,822 คน/ประชากรแสน เหลือ 1,200 คน/ประชากรแสน พร้อมส่งเสริม“เมนูเทวดา”ลดหวานมันเค็ม ช่วยลดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จาก 2.4% เหลือ 1%
  2017-11-21 10:51
 • ‘สารเคมีการเกษตร’ ภัยใกล้ตัวที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ เพราะฉะนั้นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจึงต้องเร่งขับเคลื่อนประเด็นการควบคุมสารเคมีการเกษตรโดยเร่งด่วน เพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันอันตรายที่คืบคลานเข้ามา และเข้าถึงอาหารปลอดภัยโดยไร้กังวล
  2016-12-30 12:39
 • กระทรวงสาธารณสุขให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ดูแลมาตรฐานความปลอดภัยอาหารที่วางจำหน่ายในพื้นที่และจัด 6 โครงการพัฒนาอาหาร โภชนาการในโรงเรียน โรงพยาบาล เพื่อสร้างสุขภาพอนามัยแนะประชาชนยึดสูตรอาหาร 6:6:1 กินแล้วไม่ก่อโรค เผยผลการสุ่มตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร ในตลาดสด ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านอาหารในปีที่ผ่านมา รวมจำนวน 866,710 ตัวอย่าง พบตกเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 4
  2014-10-16 19:09
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดประชุมวิชาการด้านอาหารปลอดภัย นครหลวงเวียงจันทน์–หนองคาย-ขอนแก่นเพื่อสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2015 ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย
  2014-09-22 20:15
 • กระทรวงสาธารณสุข ติวเข้มผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค อาหารปลอดภัยและควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ รวมทีมเพื่อควบคุมอาหารปลอดภัยของไทยตามแนวทางสากลเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ป้องกันปัญหาการเจ็บป่วยประชาชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว เพื่อสอบสวนโรคที่เกิดจากอาหารโดยเฉพาะทุกจังหวัด เริ่มปีนี้จังหวัดละ 1 ทีม ผลการเฝ้าระวังในปี 2556 พบแหล่งผลิตอาหารตกเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยเกือบร้อยละ 20 ส่วนการปนเปื้อนในอาหารยังพบร้อยละ 4
  2014-02-25 19:16
 • บ้านเมือง - เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 พ.ย.56 ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข น.พ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายข้าวเพื่อผู้บริโภคปลอดภัย" จัดโดย สธ.ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ โดยมีผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายข้าวสารถุงและข้าวกระสอบเข้าร่วม ว่า ความปลอดภัยเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมถึงด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ สธ.
  2013-11-05 06:43
 • กระทรวงสาธารณสุข เร่งสร้างความปลอดภัยอาหารในและหน้าโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ ป้องกันโรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษ ดำเนินการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มประมาณ 15,000 แห่งใน 9 จังหวัด และขยายผลครบทั่วประเทศภายในปี 2559 และให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับประเทศอาเซียน กำหนดมาตรฐานอาหารนำเข้า–ส่งออก รองรับการเข้าสู่อาเซียน
  2013-07-10 19:47
 • 1 ใน 3 ของอาหารที่จำหน่ายในประเทศไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะจากภาคอุตสาหกรรมอาหารที่การผลิตเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์แปรรูปมีความเสี่ยงในการได้รับสารกันบูด สี บอแรกซ์ และฟอร์มาลิน
  2013-06-18 10:21
 • 10 ประเทศอาเซียนรวม บังคลาเทศ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ทำแผนรับมืออาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน
  2012-06-27 10:08