clearing house

 • นับวันปัญหาภายในแวดวงสาธารณสุขจะยิ่งคุกรุ่นขึ้นเรื่อยๆ เพราะความไม่เข้าใจกันระหว่าง "กระทรวงสาธารณสุข" (สธ.) กับ "สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" (สปสช.) ที่บริหารจัดการงบประมาณในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ลงตัว
  2015-01-31 12:49
 • Hfocus -บทสัมภาษณ์ตอนที่ผ่านมา ได้มีข้อเสนอแนะว่าถึงยุคที่รัฐบาลจะต้องปฏิรูประบบสาธารณสุขไทยเป็นรอบที่ 2 โดยนพ.สุรพงษ์ เสนอให้แปลงสภาพโรงพยาบาลต่างๆ ไปอยู่ในรูปองค์การมหาชน กระจายอำนาจให้โรงพยาบาลต่างๆบริหารจัดการตัวเอง ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ตรงตามความต้องการของพื้นที่นั้นๆ มากที่สุด โดยยกตัวอย่างโรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็น Role Model อีกประเด็นที่ อดีต รมช.สาธารณสุข คนนี้อยากเห็นคือบทบาทของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการทำตัวเป็นเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) ระบบสาธารณสุขของประเทศ 
  2013-10-20 17:52
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมตั้งหน่วยงานอิสระระดับชาติ ภายใต้การกำกับของรัฐบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านข้อมูลสุขภาพ ทำหน้าที่ทางด้านบริหารข้อมูลทางด้านสุขภาพและการเบิกจ่ายเงิน หรือ เคลียริ่ง เฮ้าส์ (Clearing house) คาดจะตั้งในเดือนตุลาคม 2557
  2013-05-03 10:34
 •   นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินมาตรฐานเดียวนั้น รัฐบาลได้มอบให้สปสช. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายค่ารักษาเจ็บป่วยฉุกเฉินและระบบข้อมูลต่างๆ (Clearing House) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ที่ให้สปสช. ทำหน้าที่ Clearing House ในการให้บริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินสำหรับประชาชนทุกสิทธิตามนโยบายรัฐบาล และการดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
  2013-05-01 10:16
 • เดินหน้าตั้งศูนย์เบิกจ่ายกลาง 3 กองทุน ภายใน ต.ค.2557
  2013-03-12 11:43
 • , , ,
    เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่อง “การพัฒนาหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุขผู้มีสิทธิข้าราชการ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และ สปสช.” เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของประเทศให้ไปในแนวทางเดียวกัน   
  2013-02-27 16:17
 • The Finance Ministry intends to cap civil servants' annual healthcare expenses at 60 billion baht.
  2013-02-27 13:34
 •   เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ลงนามบันทึกความร่วมมือ "การพัฒนาหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุขผู้มีสิทธิข้าราชการ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และสปสช." เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยายามของประเทศให้ไปในแนวทางเดียวกัน
  2013-02-27 11:46