ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

สธ.เรียกหน่วยงานตระกูล ส.ประชุม แจงร่างข้อเสนอปฏิรูปกระทรวงคุณหมอ แค่ปรับกระบวนการทำงาน ไม่ เกี่ยวครอบงำรวบอำนาจ ยันทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ประชาชน

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) วันที่ 2 เม.ย. นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สธ. กล่าวถึง กรณีการยกระดับการต่อต้านเรื่องระเบียบค่าตอบแทนแบบจ่ายตามภาระงาน (พีฟอร์พี) แล้วมีเรื่องการรวบอำนาจตระกูล ส. ซึ่งเชื่อมโยงกันว่า เรื่องนี้ต้องมีการทำความเข้าใจ โดยได้แนะนำให้ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.สธ. จัดประชุมเพื่อชี้แจงให้เกิดความชัดเจนถึงการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข มีการดำเนินการจากแนวคิดที่มี มาก่อนหน้านี้หลายปีแล้ว และ เป็นแนวคิดที่มาจากสถาบัน วิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เพราะฉะนั้นน่าจะเข้าใจว่าเป็นความคิดเชิงระบบของ สวรส. เอง ส่วนตนเป็นเพียงคนที่นำความคิดนี้มาต่อยอดให้เกิดผลสำเร็จ แต่คงจะต้องพูดต่อๆ ไป

นพ.ประดิษฐกล่าวว่า การพูดว่าเป็นการปฏิรูประบบสาธารณสุขก็เพื่อจะสื่อให้เห็นชัดว่า ไม่ได้มีการครอบงำจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพราะการทำกระบวนการต่างๆ เช่น การตั้งคณะกรรมการนโย บายสุขภาพแห่งชาติ จะเป็นองค์กรซึ่งเข้ามาปกครอง สธ. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หรือองค์กรต่างๆ หรือคณะกรรมการต่างๆ ให้อยู่ในแนวเดียวกัน ไม่ใช่การยกระดับ สธ.ขึ้นไปดูแล แต่ สธ.เป็นคนถูกลดบทบาทลงมาด้วย

"ยืนยันว่าเป็นกระบวนการชัดเจน เป็นกระบวนการบริหารที่ต้องการให้นโยบายลงไปสู่ภาคปฏิบัติได้ง่ายขึ้น ถ้าถาม ว่าเป็นองค์กรบริหารใช่หรือไม่ ใช่ เพราะว่าได้มีการกลั่นกรองจากภาคประชาชนซึ่งอยู่ในองค์ กรต่างๆ อยู่แล้ว" นพ.ประดิษฐกล่าว

วันเดียวกัน นพ.ชลน่านได้ประชุมหารือผู้บริหารสถาบันสุขภาพ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข  ร่วมกับหน่วยงาน ตระกูล ส. ประกอบด้วย สำนัก งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), สำนักงานกองทุนสนับ สนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

นพ.ชลน่านกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อชี้แจงและนำเสนอเรื่องที่จะมีการปฏิรูป สธ. ซึ่งตามแนวทางการศึกษาจะไม่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง  แต่เน้นการปรับกระบวนการทำงาน นอกจากจะเป็นกรณีที่เกิดประ โยชน์กับทุกฝ่ายและประชาชน จึงจะได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง โดยการเชิญหน่วยงานตระกูล ส.มาประชุม เพราะหลายหน่วยงานอยู่ภายใต้การกำกับของ สธ.

"ขอย้ำว่าไม่มีการรวบอำนาจ เพราะแต่ละองค์กรมี พ.ร.บ.เป็นของตนเอง และยังต้องทำงานตามภารกิจหลักที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งหากไม่ได้ข้อสรุปคณะกรรมการนโยบายฯ ก็ยังไม่เกิด" รมช.สธ.กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 3 เมษายน 2556