ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานกรรมการประกันสังคม กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (สปส.) ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมได้หารือถึงร่างกรอบแผนการลงทุนของกองทุนประกันสังคม ซึ่ง สปส.ได้นำเสนอร่างกรอบแผนการลงทุนและผลการศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศต่างๆ โดยในภาพรวมนั้นจะมีการลงทุนใน 3 ส่วนดังนี้ ตราสารหนี้ ตราสารทุน และการลงทุนทางเลือก ได้แก่ การลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและกองทุนด้านทองคำ หากคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศยุโรปมีการลงทุนทางเลือกร้อยละ 15-16 ขณะที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียมีการลงทุนทางเลือกร้อยละ 11

นพ.สมเกียรติกล่าวอีกว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างกรอบแผนการลงทุนฯ โดยให้มีการลงทุนทางเลือกในสัดส่วนร้อยละ 10 ของการลงทุนทั้งหมด โดยแยกเป็นการลงทุนทางเลือกในประเทศร้อยละ 6 และต่างประเทศร้อยละ 4 ขณะนี้กองทุน สปส.มีวงเงินลงทุนที่จะสามารถลงทุนในต่างประเทศได้ทั้งหมดประมาณ 25,000 ล้านบาท โดยให้แบ่งเป็นการลงทุนในกองทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 1 กองทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานร้อยละ 1 และกองทุนด้านทองคำร้อยละ 0.5 แต่ปีนี้ยังไม่มีการลงทุนในกองทุนด้านทองคำในต่างประเทศ เพราะราคาทองคำโลกและไทยยังอยู่ในภาวะผันผวน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ สปส.ไปจัดทำเรื่องแผนการลงทุนมาเสนอต่อที่ประชุมในการประชุมนัดถัดไป

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 3พฤษภาคม 2556