เผดิมชัยเท3.3หมื่นล.แก้ตกงาน-ค้ามนุษย์

Mon, 2013-05-20 13:32 -- hfocus
Print this pagePrint this page

 

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 จัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 ให้แก่กระทรวงแรงงานกว่า 33,569 ล้านบาท ว่า สำหรับงบประมาณดังกล่าวได้แยกเป็นงบฯของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานกว่า 1,236 ล้านบาท กรมการจัดหางาน (กกจ.) กว่า 1,118 ล้านบาท กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กว่า 2,153 ล้านบาท กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กว่า 1,082 ล้านบาท และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กว่า 27,898 ล้านบาท ซึ่งงบฯของ สปส.แยกเป็นงบเงินอุดหนุนของกองทุนประกันสังคมกว่า 26,923 ล้านบาท และงบปฏิบัติงานของ สปส.กว่า 975 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีงบกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 80 ล้านบาท ซึ่งจะมีการประชุมสภาสมัยวิสามัญในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557

นายเผดิมชัยกล่าวว่า สำหรับงบประมาณดังกล่าว กระทรวงแรงงานมีแผนในการดำเนินการ 4 เรื่อง ได้แก่ 1.โครงการต่อเนื่องจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ จะพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะกับการได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้น 2.เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานด้วยการพัฒนาทักษะฝีมือและภาษาให้แรงงานภายในประเทศ และผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ 3.แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน จะจัดทำฐานข้อมูลกำลังแรงงานและความต้องการแรงงาน เผยแพร่ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง และ 4.การคุ้มครองแรงงานทั้งในและนอกระบบ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 20 พฤษภาคม 2556