ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน เพื่อขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมถึงกลุ่มแรงงานนอกระบบ และกลุ่มเกษียณอายุ

พร้อมทั้งอนุมัติหลักการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 56 งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 165 ล้านบาท เพื่อเตรียมการรองรับการดำเนินงาน และอนุมัติหลักการสนับสนุนบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม พศ.2533 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 3 ต่อเนื่องไปจนกว่าร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจะมีผลบังคับใช้

ที่มา: http://www.prachachat.net