ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเทศของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่..) พ.ศ.... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง กล่าวว่า สาระสำคัญของร่างพ.ร.ฎ.ดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการออมของกลุ่มแรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ และกลุ่มเกษียณอายุ โดยเพิ่มทางเลือกที่ 3 ในพ.ร.บ.ประกันสังคม คือให้สิทธิ์เงินบำนาญชราภาพแก่ผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งในระบบประกันสังคมมาตรา 40 มีหลักการจัดเก็บเงินสมทบจาก 2 ฝ่าย ได้แก่ ผู้ประกันตนและรัฐบาลในอัตราเดือนละ 200 บาท โดยผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท และรัฐบาลสมทบ 100 บาท/เดือน

 ทั้งนี้ จากนี้ไปตนจะเสนอยกเลิกพ.ร.บ.กองทุนเงินออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 ต่อรัฐสภา ซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านยื่นถอดถอนตนออกจากตำแหน่ง เพราะเห็นว่าพ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้มา 2 ปีแล้วตนไม่ยอมทำอะไร ซึ่งตนเห็นว่าการเพิ่มทางเลือกที่ 3 ในพ.ร.บ. ประกันสังคม เป็นวิธีการที่ดีกว่า

ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod