ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม.ไฟเขียวงบกลาง 169 ล้านบาท เป็นเงินสมทบช่วยแรงงานนอกระบบ เข้าสู่ระบบประกันสังคม หลังงบเดิมที่เคยได้ไม่เพียงพอ

ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.สัญจร ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 56 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 169 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของแรงงานนอกระบบที่สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 เป็นเวลา 5 เดือน (พ.ค.-ก.ย.56) ตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอครม.ด้านเศรษฐกิจ ที่มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เสนอ หลังจากงบเดิมที่ได้รับการอนุมัติจากครม.มีจำนวนไม่เพียงพอ

อย่างไรก็ตามหากงบประมาณที่รับจัดสรรครั้งนี้มีไม่เพียงพออีกก็ขอให้เบิกจ่ายจากงบปี 57 ที่ได้เสนอตั้งงบประมาณให้สำนักงานประกันสังคมไว้รองรับค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ไว้แล้ว

สำหรับผลการดำเนินงานล่าสุด เมื่อเดือนมี.ค.56 มีผู้ประกันตนแล้ว กว่า 1.37 ล้านคน จากเป้าหมาย 1.4 ล้านคน ในเดือนก.ย.56 หรือคิดเป็น 98.42% ส่วนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลทั้งทางเลือกที่ 1 คือมีอัตราเงินสมทบ 100 บาทต่อเดือน รัฐบาลช่วยเหลือ 30 บาท ผู้ประกันตนจ่าย 70 บาท และทางเลือกที่ 2 มีอัตราเงินสมทบ 150 บาทต่อเดือน รัฐบาลช่วยเหลือ 50 บาท ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท ตั้งแต่เดือนก.ย.55-ก.พ.56 รวมระยะเวลา 6 เดือน คิดเป็นเงินทั้งหมด 215 ล้านบาท

ที่มา: http://www.dailynews.co.th