สธ.สร้างรพ.ชุมชนประจำอำเภอยกฐานะใหม่ 57 แห่งทั่วประเทศ

Fri, 2013-08-09 13:28 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สาธารณสุข ก่อสร้างโรงพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ประจำอำเภอยกฐานะใหม่จำนวน 57 แห่งทั่วประเทศ เพื่อกระจายบริการให้ประชาชนเข้าถึงอย่างเป็นธรรมไม่ต้องเดินทางไกล ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยที่จังหวัดนครราชสีมาสร้าง 3 แห่ง  คือที่ อ.สีดา อ.เทพารักษ์ และ อ.บัวลาย ขณะนี้เปิดให้บริการแล้ว เน้นส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกันโรคเรื้อรัง มีแพทย์ เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้ (9 สิงหาคม 2556) นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลบัวลาย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน ประจำอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นตรวจเยี่ยมหมู่บ้านต้นแบบในการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และตรวจเยี่ยมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดนครราชสีมา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่บ้านหนองเม็ก ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่

 นายสรวงศ์ ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายขยายบริการสุขภาพให้ครอบคลุมประชาชน ทุกพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างเป็นธรรม มาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอที่ยกฐานะใหม่ที่ยังไม่มีโรงพยาบาลชุมชน ในปีงบประมาณ 2554 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างโรงพยาบาลชุมชนจำนวน 57 แห่ง เพื่อกระจายบริการให้ประชาชน ในพื้นที่ดังกล่าวครบทุกอำเภอ สามารถเข้าถึงบริการและอยู่ใกล้บ้าน

ในการสร้างโรงพยาบาลชุมชนในอำเภอที่ยกฐานะใหม่ ได้วางแผนออกเป็น 3 ระยะ เนื่องจากต้องเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และเจ้าหน้าที่ โดยระยะที่ 1 ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ห้องฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ ระยะที่ 2 สนับสนุนสร้างถนน ระบบไฟฟ้า ประปา อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ รถพยาบาลฉุกเฉิน และระยะที่ 3 ลงทุนก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ โรงซักฟอก โรงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โรงรถยนต์ รวมเป็นเงิน 38 ล้านบาท และเริ่มทยอยเปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉินก่อน และเมื่อมีความพร้อมครบถ้วนจะให้บริการผู้ป่วยในเป็นลำดับต่อไป กระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนงบดำเนินงานในปี 2556 แห่งละ 2 ล้านบาท

สำหรับที่จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้าง 3 แห่ง คือที่ อ.สีดา อ.เทพารักษ์ และ อ.บัวลาย เปิดให้บริการได้ทั้งหมดแล้ว โดยที่โรงพยาบาลบัวลาย ในระยะแรกจะเปิดบริการเฉพาะผู้ป่วยนอกและที่ห้องฉุกเฉินเต็มรูปแบบ ตรวจโรคทั่วไป ฉุกเฉิน กรณีมีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลบัวใหญ่ โดยจัดสรรแพทย์ประจำ 1-2 คน ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่อื่นๆ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 ที่ผ่านมา

ด้านนายแพทย์คำรณ ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายบริการที่ 9 กล่าวว่าโรงพยาบาลชุมชนในอำเภอแห่งใหม่ เน้นบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชน ลดโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคมะเร็ง การดำเนินงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว การให้บริการเชื่อมโยงโรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำหรับ อ.บัวลาย ได้รับการยกฐานะจากกิ่งอำเภอเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550 มี 4 ตำบล 1 เทศบาล ประชากร 24,659 คน อยู่ห่างจาก อ.บัวใหญ่ 15 กิโลเมตร

ที่มา: http://www.thanonline.com