คาดจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนสธ.ตามระบบใหม่ 1ต.ค.นี้

Sat, 2013-08-17 08:31 -- hfocus
Print this pagePrint this page

คณะทำงานจัดทำข้อเสนอการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุข เสนอแนวทางการเยียวยา การจัดทำตัวชี้วัดร่วมของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/และโรงพยาบาลชุมชน และการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมระหว่างวิชาชีพ ต่อคณะกรรมการค่าตอบแทนกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้พร้อมดำเนินการ 1 ตุลาคม 2556 ตามมติที่ประชุมสหวิชาชีพ

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ประธานคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบของการจัดทำข้อเสนอการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุขว่า คณะทำงานฯได้ประชุมแล้ว 3 ครั้ง โดยมี 3 เรื่องที่ได้หารือร่วมกันในคณะทำงาน คือ1.การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบการค่าตอบแทนในอัตราใหม่ ได้มีการปรับและหามาตรการที่เหมาะสม ขณะนี้ได้ข้อสรุปแนวทางการจ่ายเงิน ซึ่งคณะทำงานได้พิจารณาร่วมกันแล้ว รอเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการต่อไป 2.การกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานหรือเคพีไอ(KPI)ในการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งเดิมยังมีตัวชี้วัดไม่ครบทุกองค์กร จึงได้ให้โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ นำตัวชี้วัดมาจัดทำมาตรฐานร่วมกันแต่ละระดับและเชื่อมต่อเป็นระบบเดียวกัน ขณะนี้เหลือเพียงการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มโรงพยาบาลแต่ละพื้นที่ เนื่องจากบางพื้นที่อาจจะมีเรื่องเป็นพิเศษ เช่น งานชุมชน และความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือไม่เหมือนกัน

ดร.คณิศกล่าวว่า เรื่องที่3.คือการจัดทำข้อเสนอการปรับค่าตอบแทน เพื่อลดความเลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมระหว่างวิชาชีพ โดยคณะทำงานฯได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบดูว่าระบบการเงินที่จ่ายให้กับบุคลากรแต่ละกลุ่ม มีความเหมาะสมถูกต้องเพียงใด ควรจะมีการแก้ไขอย่างไร กลุ่มไหนที่ควรจะมีลักษณะการจ่ายมากน้อยอย่างไร เพื่อให้ทุกคนสามารถดำเนินการไปพร้อมกันซึ่งได้ข้อสรุปแล้ว ขั้นตอนต่อไปนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะนำเสนอกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนกระทรวงสาธารณสุข ดูวงเงินงบประมาณที่จะใช้ทั้งหมดกับการปรับโครงสร้างครั้งนี้ และปรับออกมาเป็นระเบียบฉบับใหม่ ที่เป็นการจ่ายเงินของคนในระบบสาธารณสุขที่เดินไปข้างหน้าพร้อมตัวชี้วัดได้ทั้งองค์กร โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องนี้ ทั้งด้านบริหารจัดการและด้านวิชาการ

ด้านนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระบวนการเยียวยาทางกระทรวงสาธารณสุข ใช้กลไกการมีส่วนร่วมทุกวิชาชีพ ช่วยกันคิดทำตามแนวทางข้อเสนอแนะของคณะทำงาน เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีตามหลักการที่วางเอาไว้ โดยกระทรวงสาธารณสุขที่จะกำหนดรายละเอียด หากทำเรื่องรายละเอียดตัวชี้วัดจบ ก็จะมีกระบวนการชี้แจงรายละเอียดแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข ที่ได้รับในอัตราใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งตัวแทนสหวิชาชีพได้เห็นชอบร่วมกัน ทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติทุกวิชาชีพ และจะเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อลงนามประกาศใช้และมีผลในทางปฏิบัติต่อไป ภายใน 30 กันยายน 2556 นี้

โดยจะนำข้อเสนอทั้งหมดนี้ จะถูกเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจ่ายค่าตอบแทนที่มีผู้แทนจากหลายกระทรวงร่วมเป็นคณะกรรมการ และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน เพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติร่วมกันในเรื่องค่าตอบแทนทุกระดับทั้งระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป และจะมีการรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในเรื่องความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่อไป

ที่มา: http://www.thanonline.com