ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หนังสือพิมพ์แนวหน้า - ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า นโยบาย สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขคือต้องการให้คนไทยไม่ขาดสารไอโอดีน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนด้วยเครื่องผสมเกลือบริโภคและให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดซื้อเครื่อง ผสมเกลือบริโภคโดยให้ความช่วยเหลือในการ อุดหนุนเครื่องผสมเกลือบริโภคให้แก่ผู้ประกอบการ ขนาดเล็ก40 กิโลกรัม จำนวน 70 เครื่อง และขนาดใหญ่ 150 กิโลกรัม จำนวน 30 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 100 เครื่อง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วตามภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคเหนือ 5 เครื่อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 51 เครื่อง ภาคกลาง 34 เครื่อง ภาคใต้ 1 เครื่อง และกรุงเทพฯ 9 เครื่อง ซึ่งภายหลังจากการติดตั้ง เครื่องผสมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตเกลือบริโภคด้วยเครื่องผสม รวมทั้งร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย มหิดลดำเนินการสำรวจความพร้อมและประเมิน ศักยภาผู้ประกอบการทั้งก่อนและหลังได้รับการสนับสนุนเครื่องผสม พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ปรึกษาในการผลิตเกลือบริโภคอีกด้วย

จากการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีน ในเกลือก่อนได้รับการสนับสนุนเครื่อง (เดือนพฤศจิกายน 2555-กุมภาพันธ์ 2556) ผ่านมาตรฐาน (20-40 ppm) ร้อยละ 70.97 และไม่ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 29.03 โดยพบการกระจายตัวของไอโอดีนไม่สม่ำเสมอ เท่าที่ควร หลังได้รับการสนับสนุนเครื่อง (เดือนกรกฎาคม 2556-กันยายน 2556) ผ่านมาตรฐาน (20-40 ppm) ร้อยละ 87.36 และไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 12.64 เมื่อ เปรียบเทียบก่อนและหลังได้รับการสนับสนุนเครื่องผสม พบว่าผู้ประกอบการผลิตเกลือบริโภคมีแนวโน้มผ่านมาตรฐานตามกฎหมายเพิ่มขึ้นและมีการกระจายตัวของไอโอดีนที่สม่ำเสมอมาก

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า  วันที่ 1 ตุลาคม 2556