ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สรพ.เล็งใช้มิติด้านจิตใจประเมินคุณภาพโรงพยาบาล คาดชัดเจนใน 1-2 ปี เน้นวัดผลเพื่อชื่นชม ยกย่อง การประเมินไม่มีตก

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือสรพ.กล่าวว่า สรพ.ดำเนินโครงการ "สร้างเสริมมิติจิตตปัญญาสู่ระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน" (Spiritual Health care Appreciation หรือ SHA) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบริการด้วยมิติจิตใจดูแลด้วยความรัก เข้าใจถึงจิตวิญญาณที่ละเอียดอ่อนของผู้ป่วยแต่ละคนและคุณค่าของชีวิต เข้าไปใช้ในการดูแลคนไข้ระบบบริการสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรม โดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนที่ผ่านการรับรองคุณภาพสถาพยาบาลกว่า 500 แห่งจากทั้งหมด 1,300 แห่ง หรือคิดเป็น 46% เข้าร่วมเสริมสร้างมิติด้านจิตใจด้วยความสมัครใจและจะขยายผลอีกปีละ 100 แห่ง ส่งผลให้โรงพยาบาลมีความเข้าใจและส่งเสริมการใช้มิติด้านจิตใจในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น สรพ.จึงมีแนวคิดที่จะนำมิติด้านจิตใจมาใช้ในการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล คาดว่าอีก 1-2 ปีจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้มากขึ้น

นพ.อนุวัฒน์ กล่าวอีกว่า การขับเคลื่อนเรื่องจิตตปัญญาหรือมิติด้านจิตใจในการดูแลคนไข้ จะทำให้เกิดระบบบริการที่ผู้คนไว้วางใจเป็นระบบบริการสุขภาพที่ยั่งยืน ถ้าทำให้โรงพยาบาลทุกแห่งตอบสนองความต้องการของคนไข้ได้รับในสิ่งที่ควรได้ ความไว้วางใจต่อกันและกัน ความรู้สึกที่ดีต่อกันจะเกิดกลายเป็นต้นทุนมหาศาล สามารถทำเรื่องยากๆ ได้ ถือเป็นการรองรับรูปแบบการบริการของโรงพยาบาลในอนาคตที่จะเปลี่ยนจากการดูแลโรคเฉียบพลันมีโรงพยาบาลเป็นฐาน มาเป็นผู้ป่วยเป็นฐาน คนไข้และครอบครัวต้องเข้ามามีส่วนร่วม รับผิดชอบและดูแลตัวเองมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจไว้ใจกันและกันระหว่างคนไข้กับผู้ให้บริการ

--คมชัดลึก ฉบับวันที่ 21 พ.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--