ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โลกวันนี้ : สปส. เพิ่มเงินทดแทนลูกจ้างเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน จากเดิมไม่เกินคนละ 45,000 บาท เป็นไม่เกิน 50,000 บาท ถ้าเจ็บป่วยเรื้อรังจ่ายสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงแรงงานว่าด้วยการกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่กองทุนเงินทดแทนจ่ายให้แก่ลูกจ้างที่เจ็บป่วย ประสบอันตรายหรืออุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงาน จากเดิมกำหนดวงเงินจ่ายไม่เกินคน ละ 45,000 บาท ปรับเป็นจ่ายไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน กรณีบาดเจ็บ เจ็บป่วยเรื้อรัง จ่ายสูงสุดไม่เกินคนละ 300,000 บาท เป็นจ่ายสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อคน

โดยขณะนี้ร่างกฎกระทรวงฉบับแก้ไขของกองทุนเงินทดแทนทั้ง 3 ฉบับ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื้อหาของคณะกรรมการกฤษฎีกา หากผ่านความเห็นชอบกระทรวงแรงงานจะประกาศใช้ต่อไป โดยร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยค่าอวัยวะเทียม คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557

ส่วนร่างกฎกระทรวงแรงงานว่าด้วยการกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลแรงงานที่เจ็บป่วย บาดเจ็บจากการทำงาน คาดว่าจะประกาศใช้ในเดือนมีนาคม ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ค่าอวัยวะเทียม และค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย บาดเจ็บจากการทำงาน หากจำเป็นต้องจ่ายในอัตราที่สูงขึ้นไปเกินกว่าวงเงินขั้นต่ำที่กำหนด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการการแพทย์ของกองทุนเงินทดแทนก่อน

ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้  วันที่ 12 ธ.ค. 2556