ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แนวหน้า - นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวง แรงงานกล่าวว่า สำหรับการให้ความคุ้มครองประกันสังคมแรงงานต่างด้าว ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวเป็นผู้ประกันตนราว 3.9 แสนคน ทั้งนี้จากการเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฎหมายตาม MOU ส่งผลให้มีแรงงานต่างด้าวที่เป็นผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นแบ่งเป็น พม่า 2.3 แสนคน กัมพูชา 7.3 หมื่นคน และ ลาว 1.1 หมื่นคน ส่วนการประกันการว่างงาน ในปีที่ผ่านมามีการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณี ว่างงานราว 8 หมื่นคน เป็นเงินกว่า 3 พันล้านบาท สำหรับการจ่ายการประกันว่างงานเป็นการทำงาน ร่วมกันตั้งแต่กรมการจัดหางานขึ้นทะเบียน ผู้ว่างงาน และเชื่อมโยงข้อมูลมายังสำนักงานประกันสังคมผ่านระบบออนไลน์จากนั้นมีการจัดส่งไปฝึกอาชีพกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมการจัดหางานจัดหางานให้ใหม่ หากยังไม่ได้รับการบรรจุงานก็จะได้รับประโยชน์ทดแทนจากประกันสังคม ทั้งนี้จากปัญหา การขาดแคลนแรงงานในปัจจุบันต้องเน้นการ บูรณาการกระบวนการพัฒนาและจัดหางานให้มีประสิทธิภาพขึ้นเพื่อให้คนกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยเร็ว

สถานะกองทุน ปัจจุบันมีผู้ประกันตน ประมาณ 12 ล้านคน เงินกองทุนประมาณ 1 ล้านล้านบาท โดยปีที่ผ่านมามีผลตอบแทนจากการลงทุน 4.6 หมื่นล้านบาท การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ มีผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินชราภาพในรูปแบบบำนาญปีนี้เป็นปีแรก โดยจะเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป ด้านการประกันตนตามมาตรา 40 ปัจจุบันมีผู้ประกันตน 105 ล้านคน เงินสมทบราว 1 พันล้านบาท และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมาได้ขยายสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม คือ ทางเลือกที่ 1 ผู้ประกันตนจ่าย 70 บาท รัฐสมทบ 30 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต ทางเลือกที่ 2 ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท รัฐสมทบ 50 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ เสียชีวิต และบำเหน็จชราภาพ ทางเลือกที่ 3 ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท รัฐสมทบ 100 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์กรณี บำนาญชราภาพ 2,400 บาท/ปี ทางเลือกที่ 4 (ทางเลือกที่ 1+3) ผู้ประกันตนจ่าย 170 บาท รัฐสมทบ 130 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์กรณี ประสบอันตราย/เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต บำนาญชราภาพ 2,400 บาท/ปี และทางเลือกที่ 5 (ทางเลือกที่ 2+3) ผู้ประกันตนจ่าย 200 บาท รัฐสมทบ 150 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์กรณี ประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต บำเหน็จชราภาพ บำนาญชราภาพ 3,000 บาท/ปี อย่างไรก็ตามในปี 2557 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดให้ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557