'องคมนตรี'หนุนสร้างรพ.คุณธรรม

Tue, 2014-03-11 09:57 -- hfocus
Print this pagePrint this page

คมชัดลึก - ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี บรรยายพิเศษ เรื่องโรงพยาบาลคุณธรรม ในงานประชุมวิชาการโครงการพัฒนาสมรรถะบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประจำปี 2557 ที่รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ใจความตอนหนึ่งว่า ไทยได้รับผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งจากสังคมโลกในทุกๆ ด้าน แต่น่าเป็นห่วงที่สุดคือวิกฤติคุณธรรม ที่กลายเป็นระบบธนนิยม คือให้ความสำคัญแก่ผู้ที่มีอำนาจและความร่ำรวย แทนคนดี ดังนั้น ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข โดยเฉพาะบุคลากรสาธารณสุข มีพื้นฐานของความเสียสละเป็นทุนเดิม และมีระบบกำกับดูแลคุณภาพโรงพยาบาลรวมทั้งคุณภาพการบริหารและการบริการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล จึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มการเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม (Moral Hospital)

"แนวคิดโรงพยาบาลคุณธรรมเป็นการดึงสภาพสังคมไทยในอดีต ซึ่งเต็มไปด้วยสังคมแห่งน้ำใจกลับคืนมา โดยได้เริ่มเป็นโรงเรียนคุณธรรม ที่ร.ร.บางมูลนากภูมิพิทยาคม จ.พิจิตร มาแล้ว 4 ปี และประสบผลสำเร็จ มีนักเรียน 2,000 คน สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ กำลังขยาย 50 แห่ง และในวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ทำให้เพิ่มเด็กดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม จึงเชื่อว่าโรงพยาบาลคุณธรรมจะทำได้จริง" องคมนตรี กล่าว

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า โรงพยาบาลคุณธรรม เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งสธ.จะนำไปดำเนินการพัฒนาให้โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดทั่วประเทศ เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม

ที่มา--คมชัดลึก ฉบับวันที่ 11 มี.ค. 2557 (กรอบบ่าย)--