ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เชิญผู้ประกอบการ ด้านชีววัตถุภายในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดทำวิธีมาตรฐานการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุของประเทศให้ทันสมัยและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

รองศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สถาบันชีววัตถุ ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการด้าน ชีววัตถุภายในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานพยาบาลต่างๆ ผู้ผลิตและผู้นำเข้าชีววัตถุ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สถาบันชีววัตถุ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนองตอบความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระบบคุณภาพสากล โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เพื่อความชัดเจน โปร่งใสและเป็นธรรมในการดำเนินงาน สนับสนุนภารกิจในการควบคุมคุณภาพชีววัตถุของประเทศ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2557 สถาบันชีววัตถุได้มีโครงการจัดทำวิธีมาตรฐานการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุของประเทศให้ทันสมัยและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เนื่องจากผลวิเคราะห์ต้องนำไปใช้อ้างอิงในกระบวนการคุ้มครอง ผู้บริโภค และประโยชน์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะทำให้มีการขยายตัวทั้งการผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ จำเป็นต้องมี การวิเคราะห์ที่เป็นมาตรฐานสากลรองรับ

รองศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงวารุณี กล่าวต่อว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันชีววัตถุ เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการควบคุมคุณภาพชีววัตถุ มีหน้าที่รับผิดชอบในการ ตรวจวิเคราะห์ วิจัย เฝ้าระวังคุณภาพ ความปลอดภัย และประเมิน ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ชีววัตถุที่ผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ ผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจากสถาบันชีววัตถุได้นำไปใช้ควบคุมคุณภาพตามกฎหมาย เช่น ใช้เป็นข้อมูลประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับ การควบคุมรุ่นการผลิต การเฝ้าระวังหลังการจำหน่าย การประมูล สำหรับผลิตชีววัตถุ มีทั้งประเภทผลิตภัณฑ์กลุ่มวัคซีน ผลิตภัณฑ์ กลุ่มเซรุ่ม ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่สกัดหรือแยกได้จากเลือดหรือพลาสมา เป็นต้น