สธ.พัฒนา 57 รพ.นำร่องส่งเสริมใช้ยาสมเหตุผล

Fri, 2014-10-31 11:25 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลมีโรงพยาบาลนำร่องเข้าร่วมประชุม 57 แห่ง จำนวน 100 คน จากนั้นได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU ) การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลกับ 10 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันสร้างเสริมระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย

นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลมีมากกว่าร้อยละ 50 ของการใชยา ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับความเสี่ยงจากผลข้างเคียงและอันตรายจากยาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังสร้างความสิ้นเปลืองและสูญเปล่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้ป่วย ครอบครัว และประเทศชาติ สำหรับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2553 พบว่า มูลค่าการบริโภคยาของคนไทยสูงถึง 144,500 ล้านบาท และพบปัญหาการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลในทุกระดับ

ดังนั้นนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2554 จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้มอบหมายคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลรับไปดำเนินการ มาตรการหนึ่งที่สำคัญคือการบูรณาการมาตรการต่าง ๆ ไว้ในโครงการ “โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” ตามกุญแจสำคัญ 6 ประการ (PLEASE) P : 1. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (Pharmacy and Therapeutics Committee) L : 2. ฉลากยาและข้อมูลสู่ประชาชน (Labeling and Leaflet) E: 3. เครื่องมือจำเป็นเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Essential RDU tools) A : 4. ความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย (Awareness of RDU in health personnel and patients) S : 5. การดูแลด้านยาเพื่อความปลอดภัยของประชากรกลุ่มพิเศษ (Special population Care) E : 6. จริยธรรมในการสั่งใช้ยา (Ethics in prescription) เพื่อให้การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเกิดผลเป็นรูปธรรม มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพและสร้างความปลอดภัยด้านยาแก่ประชาชน 

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลและประธานอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในวันที่ 29- 30 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ วันที่ 29 ตุลาคม ๒๕๕๗ จะเป็นเวทีให้โรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 57 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินการ และเครื่องมือส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลก่อนนำไปปฏิบัติ รวมทั้งร่วมพัฒนาข้อเสนอต่อระบบที่ยั่งยืนต่อการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลต่อไป และนอกจากนี้ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 จะเป็นเวทีสร้างความตระหนักต่อประชาชนในเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ และถ่ายทอดสัญญาณเสียงทางวิทยุชุมชนทั่วประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุมมีทั้งสิ้น ประมาณ 100 คน 

ภายหลังการประชุม ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เครือข่ายโรงพยาบาลในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อร่วมกันสร้างเสริมระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพบริการและ ความปลอดภัยด้านยาของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่จะจัดให้มีทศวรรษแห่งการพัฒนาคุณภาพบริการและความปลอดภัยของผู้ป่วยต่อไป