เปิดรับสมัคร ผอ.อภ. 17 พ.ย.-8 ธ.ค.นี้

Fri, 2014-11-14 19:25 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เปิดรับสมัครผอ.องค์การเภสัชกรรมคนใหม่ 17 พ.ย.-8 ธ.ค.นี้ อายุไม่เกิน 58 ปี ถ้าเป็นขรก.ต้องระดับ 9 ขึ้นไป

14 พ.ย.57 นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเปิดเผยว่า องค์การเภสัชกรรมมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม  โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2557 ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกไว้ค่อนข้างกว้าง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ ที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานเพื่อประเทศชาติในการร่วมกันพัฒนางานขององค์การเภสัชกรรมซึ่งมุ่งหวังสร้างโอกาสในการเข้าถึงยาคุณภาพให้แก่ประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านยาของประเทศได้เข้ามาร่วมรับการคัดเลือก อันจะช่วยให้คณะกรรมการสรรหาฯได้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุด ในการที่จะนำพาองค์การเภสัชกรรมไปสู่การบริหารยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี

สำหรับคุณสมบัติของผู้จะสมัครเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมนั้น จะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือการบริหารธุรกิจ  

ต้องมีวิสัยทัศน์และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านสุขภาพ และการบริหารจัดการองค์กรต้องมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร โดยเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารขององค์กรที่มีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง และปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งนักบริหารในระดับตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของภาคราชการจะต้องเคยดำรงตำแหน่งบริหารตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรมหาชน จะต้องเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรมหาชนนั้น กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับภาคเอกชน จะต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาทต่อปี

ผู้สนใจจะสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อได้ที่ห้องรับสมัครผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ชั้น 4 อาคารอำนวยการ  องค์การเภสัชกรรม ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน – 8  ธันวาคม 2557 เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.00 – 15.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2203 8218-9 โทรสาร 0 2 354 8873 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.gpo.or.th