ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.เปิดตัว "สารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์" จับมือ 5 พันธมิตร ตรวจจริง จับจริง กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับ 5 หน่วยงานพันธมิตร จัดทำโครงการคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการในสถานพยาบาลผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องก่อนการเลือกใช้สถานพยาบาล สถานเสริมความงาม ทั้งเป็นช่องทางแจ้งเบาะแส แชร์ข่าวสาร บริการสุขภาพ สร้างความเชื่อมั่นแก่วงการแพทย์ไทย

19 มกราคม 2558 นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นภารกิจที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลประชาชนให้ได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างปลอดภัย ในส่วนการควบคุมกำกับคุณภาพของสถานพยาบาลเอกชน โดยได้มอบให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งมีภารกิจหลักในด้านการควบคุม กำกับ ดูแล ในภาคเอกชนทั้งโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการและกฎหมายที่กำหนด โดยมีกระบวนการอนุญาตให้ประกอบกิจการได้จะต้องประกอบด้วยการตรวจสอบทั้งมาตรฐานโครงสร้างอาคารสถานที่ มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ และมาตรฐานบุคลากรตามกระบวนการอย่างเข้มงวด โดยให้ร่วมมือกับ 5 หน่วยงานพันธมิตรได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการภารกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ไทย

ทั้งนี้การบริการทางการแพทย์และสุขภาพเป็นธุรกิจประเภทหนึ่ง ผู้ประกอบกิจการภาคเอกชนต้องมีการแข่งขัน โฆษณาบริการเช่นเดียวกับสินค้าทั่วไป และบริการทางการแพทย์ต้องมีมาตรฐาน โดยเฉพาะแพทย์เชิงวิชาชีพต้องมีบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้เฉพาะด้านเท่านั้น แต่เนื่องจากประชาชนทั่วไปยังขาดความเข้าใจ จึงเป็นเหตุให้ถูกชักจูงได้ง่ายทางสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งนำมาเผยแพร่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสังคมในวงกว้าง และมีการโฆษณาที่เกินจริง พบผู้เสียหายจำนวนมากได้รับความเสียหายและเสียชีวิต ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข ต้องทำงานเชิงรุก ต้องรู้เท่าทัน ต้องตรวจจับ และลงโทษ สถานพยาบาลเถื่อน และหมอเถื่อนให้ยุติการกระทำดังกล่าวในทุกช่องทางโดยเฉพาะช่องทางโซเชียลมีเดีย

นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้สัมภาษณ์ว่า ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีภารกิจในการควบคุม กำกับคุณภาพมาตรฐานบริการทางการแพทย์และสุขภาพของสถานพยาบาลภาคเอกชนทั้งคลินิกและโรงพยาบาลทั่วประเทศ เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความก้าวหน้า สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ไม่ยาก และประชาชนส่วนมากนิยมใช้ซึ่งเป็นเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้าง และที่สำคัญพบสถานพยาบาลเถื่อน หมอเถื่อนได้ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียกระทำการผิดกฎหมาย โฆษณาเกินจริงหลอกประชาชนให้หลงเชื่อในเรื่องที่สนใจโดยเฉพาะความสวยความงามมีประชาชนจำนวนมากไปใช้บริการจนได้รับความเสียหายทำให้หน้าผิดรูปไปจากเดิมและหลายรายเสียชีวิตที่ตกเป็นข่าวจำนวนมาก กรมฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน “ทำได้ ทำทันที” โดยสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และกองกฎหมายเร่งตรวจจับคลินิกเถื่อนหมอเถื่อนในทุกช่องทางเพื่อป้องกันผู้กระทำความผิดรายใหม่และผู้คิดกระทำผิดโดยใช้ช่องทางผ่านโซเชียลมีเดียหลอกประชาชนให้หลงเชื่อ จึงได้ให้มีการสารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์ โดยได้รับความร่วมมือจาก 5 หน่วยงานพันธมิตรเป็นคณะทำงานร่วมตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทันที เพื่อคุ้มครองสิทธิแก่ผู้รับบริการด้านสาธารณสุขให้ได้รับมาตรฐานและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้รับบริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างทัดเทียม

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงการเปิดตัว “สารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์” ครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสถานพยาบาลให้มีคุณภาพตามกฎหมาย เป็นการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ การสอดส่องเฝ้าระวัง ตรวจสอบการบริการสุขภาพและการโฆษณา การส่งเสริมการรับรู้สิทธิผู้ป่วยของประชาชนทุกกลุ่ม และการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องบนเครือข่ายออนไลน์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ www.mrd.go.th และเว็ปไซด์แพทยสภา www.tmc.or.th ทั้งนี้สามารถแจ้งเบาะแสผ่าน 5 ช่องทาง ดังนี้ 1.Facebook : สารวัตรสถานพยาบาล online 2.Id line : สารวัตรสถานพยาบาล online 3.Email: mrdonline2014@gmail.com 4.โทรศัพท์ 092 403 7007,02 193 7999 และ5.www.mrd.go.th/mrdonline2014.com