ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘ยงยุทธ’ ตั้งคณะกรรมการสอบ สปสช.แล้ว พล.ต.ธนาคาร กรรมการ คตร.เป็นประธานสอบ พร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงบประมาณ, ก.พ.ร., ไชยา นิ้มวิไล, อุทัย ชาญ เป็นกรรมการ และ นพ.สมชายโชติ เป็นเลขานุการ ระบุคำสั่งสอบเน้นเรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการกองทุน การใช้จ่ายงบประมาณของ สปสช. การบริหารจัดการภายในสำนักงาน และความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.58 มีรายงานว่า นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 86/2558 วันที่ 19 มีนาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยระบุว่า ตามที่มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 70/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 นั้น เพื่อให้การตรวจสอบมีขอบเขตกว้างขวางขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการบริหารจัดการกองทุน และการใช้จ่ายงบประมาณของ สปสช. ตลอดจนการบริหารจัดการภายในสำนักงานดังกล่าว และความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 103/2557 เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วย

1.พล.ต.ธนาคาร เกิดในมงคล คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เป็นประธานกรรมการ

2.น.ส.อมรวดี จักรไพวงศ์ สำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ

3.นางเยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นกรรมการ

4.นายไชยา ยิ้มวิไล เป็นกรรมการ

5.นายอุทัย ชาญ เป็นเลขานุการ

6.นายสมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา โฆษก สธ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงแล้วเสนอสำนวนการสอบสวนและข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาประกอบสำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 70/2558 ต่อไป