ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัดพร้อมใจกันพัฒนาเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยึดมั่นบริการด้วยหัวใจและน้ำใจดุจญาติ ภายใต้จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ผู้รับบริการอุ่นใจ     

วันนี้ (26 มีนาคม 2558 ) ที่โรงพยาบาลลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม ในเขตสุขภาพที่ 1 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและเจ้าหน้าที่ทุกสายวิชาชีพทุกระดับ ในเขตสุขภาพที่ 1 ซึ่งมี 8 จังหวัด ได้แก่เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ร่วมประชุมและร่วมประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนมาตรการโรงพยาบาลคุณธรรม     

องคมนตรี กล่าวว่า แนวคิดเรื่องโรงพยาบาลคุณธรรม เป็นเรื่องที่มีความเป็นนามธรรมค่อนข้างสูง ต้องอาศัยการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัมผัสได้ หากดำเนินการประสบความสำเร็จ จะเป็นการดึงสภาพสังคมไทยในอดีตที่เต็มไปด้วยสังคมแห่งความมีน้ำใจกลับคืนมา ประชาชนผู้รับบริการมีความอบอุ่นใจ ได้รับบริการดูแลทั้งทางร่างกายและจิตใจ

นพ.คำรณ ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำเขตสุขภาพที่ 1 กล่าวว่า ปี 2558 เป็นปีมหามงคล ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา เขตสุขภาพที่ 1 ซึ่งมีโรงพยาบาลทุกระดับรวมทั้งหมด 99 แห่ง  ได้ร่วมกันพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม บุคลากรยึดมั่นให้บริการประชาชนด้วยหัวใจและน้ำใจประดุจญาติ ภายใต้มาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี และสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งส่งเสริมให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งที่มีประมาณ 1,000 แห่งทั่วประเทศ เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์ ประหยัด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางศีลธรรมวัฒนธรรมและหลักกฎหมายให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

นพ.คำรณ กล่าวต่อว่า ในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมนั้น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับทุกสายงานของแต่ละโรงพยาบาล จะร่วมกันกำหนดหลักคุณธรรมในการทำงานที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  โดยทำเป็นนโยบายของโรงพยาบาลให้เจ้าหน้าที่ทุกคนลงมือปฏิบัติตามร่วมกัน เช่น มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มีจิตอาสาเพื่อประโยชน์ของสังคม โดยโรงพยาบาลคุณธรรมนี้ หวังให้เกิดผล 4 ด้าน คือความรักความสามัคคี การประหยัด การลดการสูญเปล่าทรัพยากร และการพัฒนาคุณภาพการบริการ ประชาชนผู้รับบริการมีความอบอุ่นใจ ซึ่งจะมีผลดีช่วยให้ฟื้นการป่วยไข้เร็วขึ้น ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขยิ่งขึ้น

สำหรับเขตสุขภาพที่ 1 ดูแลประชาชนทั้งหมด  5 ล้านกว่าคน สถานบริการทั้งหมด ได้ร่วมกันบริหารทรัพยากร และร่วมจัดบริการเสมือนเป็นโรงพยาบาลเดียวกัน ขณะนี้ได้พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการประชาชนทั้งในระดับขั้นพื้นฐาน ให้การดูแลรักษาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ทั่วไป การสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ลดการเจ็บป่วย และการพัฒนาสาขาเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 10 สาขา เช่น มะเร็ง โรคหัวใจ อุบัติเหตุ ทันตกรรม จิตเวช ทารกแรกเกิด โรคไม่ติดต่อเช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น เพื่อให้บริการประชาชนได้เบ็ดเสร็จภายในเขต ไม่ต้องเดินทางไปรักษาที่อื่น โดยมีระบบการส่งผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล เพื่อดูแลรักษาต่ออย่างรวดเร็วจนหายป่วย