เปิด 18 ผลงานวิชาการดีเด่นในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 23

Mon, 2015-03-30 14:49 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย 18 ผลงานวิชาการเด่น ที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 23 ประจำปี 58 เรื่อง “National Laboratory System for Global Health Security" เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ รวมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมจากการศึกษาวิจัยเพื่อเผยแผ่ความรู้ในวงกว้าง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558) นพ.อภิชัย มงคล เปิดเผยภายหลังปิดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 23 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี ว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2558 ในหัวข้อเรื่อง “National Laboratory System for Global Health Security" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ รวมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมจากการศึกษาวิจัยเพื่อเผยแผ่ความรู้ในวงกว้าง และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 1,090 คน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดให้มีการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ด้วยการมอบรางวัลให้แก่ผู้วิจัยที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ มีคุณภาพ และมีผลกระทบต่อวงการด้านสาธารณสุข แบ่งการตัดสินรางวัลออกเป็น 3 สาขา คือ

สาขาที่ 1 : โรคและการวิจัยพัฒนาสู่ความมั่นคงทางสุขภาพ มีผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย จำนวน 12 เรื่อง แบบโปสเตอร์ จำนวน 49 เรื่อง ผลการตัดสินดังนี้  
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย

รางวัลที่ 1 เรื่อง พาหะนำส่งระดับนาโนจากแบคทิริโอเฟจที่ถูกดัดแปลงเพื่อการนำส่งอย่างมีเป้าหมายของดีเอ็นเอวัคซีนชนิดกิน เสนอโดย นายธีรพงศ์ ยะทา จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รางวัลที่ 2 เรื่อง “DMSc Stem Pro” Mesenchymal Stem Cell สำหรับพัฒนาวิธีรักษาผู้ป่วยโรคจอตามีสารสีที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม : การวิจัยทางคลินิกระยะที่ 1 เสนอโดย นางสาวอัจฉราพร ดำบัว จากสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รางวัลที่ 3 เรื่อง ผลของ Indoleamine 2, 3-dioxygenase (IDO) ต่อการแสดงออกของ Dendritic cell Co-stimulatory molecules เสนอโดย นางสาวสุภาพร สุภารักษ์ จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

รางวัลที่ 1 เรื่อง การตรวจหาเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ในผู้ป่วยกลุ่มอาการไข้สมองอักเสบจากไวรัส พ.ศ. 2550-2556 เสนอโดย นางสุมาลี ชะนะมา จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รางวัลที่ 2 เรื่อง ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดเอทานอลจากเหง้าขมิ้นขาวป่า เสนอโดย นางสาวปฐมาพร ปรึกษากร จากสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รางวัลที่ 3 เรื่อง การพิสูจน์เอกลักษณ์เซลล์ต้นกำเนิด DMSc Stem Pro โดยเทคนิค Multiparameter Flow Cytometry เสนอโดย นายอภิชาติ โชติชูศรี สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สาขาที่ 2 : ใส่ใจสุขภาพ ใส่ใจมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย จำนวน 10 เรื่อง แบบโปสเตอร์ จำนวน 63 เรื่อง  ผลการตัดสินดังนี้
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย

รางวัลที่ 1 เรื่อง วิธีวิเคราะห์สารตกค้างหลายชนิดอย่างเร็วเพื่อหาปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้ โดยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟ เสนอโดย นางวิชาดา จงมีวาสนา จากสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

รางวัลที่ 2 เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารไตรฮาโลมีเทนในน้ำดื่มจากตู้น้ำหยอดเหรียญ เขตเทศบาลนครนครราชสีมา เสนอโดย นางศศิธร สุกรีฑา จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รางวัลที่ 3 เรื่อง การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์และตรวจสอบสารกลุ่มไดออกซินและพีซีบีในน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกในสภาวะจำเพาะ เสนอโดย นายศิริชัย สัญญะ จากสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

รางวัลที่ 1 เรื่อง การตรวจพิสูจน์สมุนไพร “ไคร้เครือ” ด้วยวิธี LC-DAD-qTOF เสนอโดย นายอภิรักษ์  ศักดิ์เพ็ชร จากสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รางวัลที่ 2 เรื่อง การปนเปื้อนเชื้อโรคอาหารเป็นพิษในเนื้อสัตว์ที่จำหน่ายในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เสนอโดย นางสาวรัชฎาพร สุวรรณรัตน์  จากสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รางวัลที่ 3 เรื่อง การศึกษาคุณภาพของโกศน้ำเต้าในประเทศไทย เสนอโดย นางกันยารัตน์ ชลสิทธิ์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สาขาที่ 3 : เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข มีผู้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย จำนวน 11 เรื่อง แบบโปสเตอร์ จำนวน 37 เรื่อง ผลการตัดสินดังนี้
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย

รางวัลที่ 1 เรื่อง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเซรุ่มแก้โรคบาดทะยักด้วยชุดน้ำยาสำเร็จรูป เสนอโดย นางสาวกนิษฐา ภูวนาถนรานุบาล จากสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รางวัลที่ 2 เรื่อง การพัฒนาห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในเขตบริการสุขภาพที่ 9 เสนอโดย นางสุภาคี สยุมภูรุจินันท์ จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รางวัลที่ 3 เรื่อง การใช้งานตัวอย่างควบคุมคุณภาพชนิดแห้งสำหรับการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี เสนอโดย นายสุทธิวัฒน์ ลำไย จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

รางวัลที่ 1 เรื่อง การเตรียมตัวอย่างปัสสาวะสำหรับการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ รายการตรวจภาวะตั้งครรภ์ด้วยแถบทดสอบการตรวจโปรตีนและน้ำตาลด้วยแถบทดสอบชนิด 2 แถบ เสนอโดย นายกชกร อินต๊ะมูล
จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รางวัลที่ 2 เรื่อง การพัฒนาวิธีวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณ curcumin ในสารสกัดขมิ้นชันโดยวิธี HPLC เสนอโดย นายสันติ นิ่มน้อย จากสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รางวัลที่ 3 เรื่อง การประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของปริมาณ Prekallikrein activator (PKA) ในผลิตภัณฑ์เลือด ชนิดฮิวแมนอัลบูมินและฮิวแมนอิมมูโนโกลบุลิน ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2556 ถึงเมษายน พ.ศ. 2557 เสนอโดย นางสาวเกวลิน รักษาสรณ์ จากสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์