ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

2 หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขสร้างชื่อก้องโลก คว้ารางวัลนวัตกรรมบริการประชาชนที่เป็นเลิศจากยูเอ็นปี 2558 ได้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้รางวัลชนะเลิศ จากผลงานพัฒนาระบบไอทีนำการเรียนการสอนเด็กนอนป่วยถึงเตียง และรพ.ขอนแก่น รับรางวัลรองชนะเลิศจากผลงานพัฒนาบริการทางด่วนหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง เผยในรอบ 8 ปีหน่วยงานของสธ.สร้างชื่อเสียงต่อเนื่อง 7 รางวัล

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2558) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กทม. ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ร่วมงาน“คุณภาพการบริการภาครัฐไทย สู่ใจประชาชน” (UN Public Service Awards) จัดโดยสำนักงานพัฒนาคุณภาพระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ซึ่ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อแสดงความยินดีกับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลยูเอ็น พีเอสเอ (United Nation Public Service Award 2015 : UNPSA 2015) ขององค์การสหประชาชาติ โดยมีการจัดนิทรรศการผลงานของ 9 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ พ.ศ.2551-2558 รวม 11 ผลงาน โดยมี 7 ผลงานเป็นของ 6 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า ตั้งแต่พ.ศ. 2546 องค์การสหประชาชาติ ได้มอบรางวัลแก่องค์การและหน่วยราชการทั่วโลก ที่มีผลงานการพัฒนาระบบบริการสาธารณะที่เป็นเลิศแก่ประชาชน เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาระบบบริการประชาชนอย่างมืออาชีพ เป็นที่น่ายินดีในปี 2558 นี้ มี 2 หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัล คือ 1.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาการส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐในการจัดการเรียนรู้ให้เด็ก จากผลงานโรงเรียนในโรงพยาบาลแบบองค์รวม มีความโดดเด่นด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาลในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แนวคิด “เด็กป่วยทุกคนต้องได้เรียน” โดยร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการและการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของวังไกลกังวล ช่วยให้เด็กได้รับการดูแลสุขภาพครบถ้วนทั้งกาย ใจ และปัญญา หายป่วยอย่างมีคุณภาพ เรียนทันเพื่อน

2.โรงพยาบาล (รพ.) ขอนแก่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สาขาบริการสาธารณะด้านการส่งเสริมการตอบสนองความเสมอภาคทางเพศ จากผลงานทางด่วนสำหรับสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูง โดยจัดระบบบริการดูแลช่วยเหลือสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงในภาวะวิกฤตและทารกคลอดก่อนกำหนดภายใน 15 นาที ทำงานเป็นเครือข่ายระหว่างรพ.ทุกแห่งในเขตสุขภาพเดียวกัน ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ เป็นระบบเดียวกัน ทำให้อัตราการตายของแม่และเด็กลดลง

ที่ผ่านมามีหน่วยงานในสังกัดได้รับรางวัลมาแล้ว 5 รางวัล ได้แก่ 1.รพ.ยโสธร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศปี 2551 จากผลงานให้บริการรักษาผู้ป่วยอย่างเป็นทีม 2.รพ.ราชวิถี รางวัลรองชนะเลิศปี 2555 จากโครงการป้องกันตาบอดในผู้ป่วยเบาหวาน 3.สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศ ปี 2556 จากผลงานพัฒนาเครื่องมือเฝ้าระวังคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ปกครองแบบบูรณาการ 4.สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 9 กรมควบคุมโรค รางวัลชนะเลิศปี 2557 จากผลงานสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหามาลาเรียในอ.ท่าสองยาง จ.ตาก และ5.รพ.ขอนแก่น รางวัลชนะเลิศปี 2557 จากผลงานศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงเบ็ดเสร็จจุดเดียว นับเป็นเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชม โดยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายสนับสนุนให้สถานบริการในสังกัด พัฒนาคุณภาพระบบบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว ใกล้บ้าน