ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.อำนวย รก.ปลัด สธ.คนใหม่ แบ่งงาน รองปลัด สธ.ใหม่ หมอวชิระถูกลดงานลง ขณะที่หมออำนวยดึงงานสำคัญมาดูแลเอง ทั้งกลุ่มประกันสุขภาพ กลุ่มบริหารบุคคล สนย. และ สปสช. พร้อมย้าย นพ.บัญชา กลับเป็น นพ.สสจ.ภูเก็ต ตั้ง นพ.สมชายโชติ มาเป็น ผอ.สำนักบริหารกลางแทน ส่วน นพ.ขจรศักดิ์ นพ.สสจ.ภูเก็ต ไปเป็น นพ.สสจ.สุราษฎร์ธานี แทน นพ.ยงยศ ที่ปัจจุบันเป็น นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน ตำแหน่งวิชาการระดับเชี่ยวชาญ สังกัดกลุ่มที่ปรึกษากระทรวง และ ผช.เลขาฯ รมว.สธ.

นพ.อำนวย กาจีนะ

6 ก.ค. 58 นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รักษาราชการแทนปลัด สธ. ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1084/2558 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 การมอบอำนาจให้ รองปลัด สธ. และข้าราชกรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน ปลัด สธ. ดังนี้

1.นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัด สธ.(ด้านบริหาร) ดูแลศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ 2.มูลนิธิในกำกับ/ที่เกี่ยวข้องกับ สธ. 3.สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 4.สำนักงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

2.นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัด สธ. (กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์) ดูแล กรมการแพทย์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ และกรมสุขภาพ ส่วนงานใน สป.สธ.ได้แก่ 1.สำนักบริหารกลาง ส่วนกลุ่มคลังและพัสดุ กลุ่มกฎหมาย กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 2.สถาบันพระบรมราชชนก 3.สำนักบริหารการสาธารณสุข 4.สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 5.สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน 6.ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด สธ. ขณะที่องค์การมหาชนใน สธ. ดูแล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และ องค์การเภสัชกรรม (อภ.)

3.นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัด สธ. (กลามภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข) ดูแล กรมควบคุมโรค และกรมอนามัย ส่วนงานใน สป.สธ.ได้แก่ 1.ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 2.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 3.สำนักบริหารกลาง ส่วนกลุ่มงานบริหารบุคคล 4.กลุ่มประกันสุขภาพ 5.กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 6.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ขณะที่องค์การมหาชนใน สธ. ดูแล สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.)

4.นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ รองปลัด สธ. (กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ) ดูแล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่วนงานใน สป.สธ.ได้แก่ 1.สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ 2.โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 4.สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 5.สภาวิชาชีพ 6.สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย และดูแล สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

5.นพ.คำรณ ไชยศิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. ดูแลส่วนงานใน สป.สธ. ได้แก่ 1.สำนักตรวจและประเมินผล 2.ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข 3.ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

6.นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการ เขตบริการสุขภาพที่ 3 สธ. ดูแลส่วนงานใน สป.สธ. ได้แก่ 1.สำนักการพยาบาล 2.สำนักบริหารกลาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป 3.กลุ่มตรวจสอบภายในระดับ สป.สธ. 4.ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.นพ.สุวรรณชัย วัฒนยิ่งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการ สธ. ดูแลส่วนงานใน สป.สธ. ได้แก่ 1.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เฉพาะกลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 3.สำนักสารนิเทศ 4.สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์

8.นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ดูแลส่วนงานใน สป.สธ. ได้แก่ 1.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2.คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนองค์การมหาชน ดูแล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

ต่อมา วันที่ 6 ก.ค.58 นพ.อำนวย รักษาการ ปลัด สธ.ลงนามย้ายข้าราชการ 2 ราย โดยให้ไปปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค.58 เป็นต้นไป ดังนี้

1.นพ.บัญชา ค้าของ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สป.สธ. ไปเป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

2.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันยังปฏิบัติหน้าที่เป็น โฆษก สธ. เป็น ผอ.สำนักบริหารกลาง

ขณะเดียวกันยังได้ย้าย นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส นพ.สสจ.ภูเก็ต มาเป็น นพ.สสจ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเดิมตำแหน่งนี้เป็น นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ สธ.

สำหรับคำสั่งมอบหมายงานให้ รองปลัด สธ.นั้น เมื่อเปรียบเทียบกับคำสั่งมอบหมายงานที่ นพ.สุรเชษฐ์ อดีตรักษาการปลัด คนก่อน ที่มอบหมายงานเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 58 พบว่า นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ ถูกลดงานลง และส่วนงานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มประกันสุขภาพ กลุ่มบริหารบุคคล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) รวมถึงการ ดูแล สปสช.อยู่ในอำนาจของ นพ.อำนวยทั้งหมด

ส่วนการย้ายข้าราชการทั้ง 2 รายนั้น เดิม นพ.บัญชา ก่อนหน้านี้ นอกจากจะเป็น ผอ.กลุ่มบริหารกลางแล้ว ยังเป็น ผอ.กลุ่มประกันสุขภาพด้วย แต่สมัย นพ.สุรเชษฐ์ ที่เป็น รก.ปลัดคนก่อน ถูกมอบหมายให้เหลือเพียง ผอ.สำนักบริหารกลาง ก่อนที่ในสมัย นพ.อำนวย รก.ปลัดคนใหม่ จะถูกย้ายจาก ผอ.สำนักบริหารกลาง กลับไปเป็น นพ.สสจ.ภูเก็ต เหมือนเดิม และย้าย นพ.ขจรศักดิ์ นพ.สสจ.ภูเก็ต มาเป็น นพ.สสจ.สุราษฎร์ธานี แทน นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สธ.ซึ่งมีคำสั่งเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 58 ลงนามโดย นพ.สุรเชษฐ์ อดีต รก.ปลัด สธ.คนก่อน ย้ายจาก นพ.สสจ.สุราษฎร์ธานี มาเป็น นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) วิชาการระดับเชี่ยวชาญ สังกัดกลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง สป.สธ.

ขณะที่ นพ.สมชาติโชตินั้น ก่อนจะมาเป็น โฆษก สธ. เคยเป็น ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สธ.มาก่อน ก่อนจะมีคำสั่งแต่งตั้งให้ นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ นพ.สสจ.สุราษฎร์ธานี (ที่ปัจจุบันเป็น นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน ตำแหน่งวิชาการระดับเชี่ยวชาญ) มาเป็น ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สธ. แทน และล่าสุด นพ.สมชายโชติ ซึ่งกินตำแหน่ง นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.อุดรธานี ก็ย้ายจากแท่งวิชาการระดับเชี่ยวชาญ มาเป็นแท่งอำนวยการระดับสูง ในตำแหน่ง ผอ.สำนักบริหารกลาง แทน ซึ่งเทียบเท่า นพ.สสจ. และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่า เพิ่งมาเป็น นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน ที่ สสจ.อุดรธานียังไม่ครบ 3 ปี แต่กลับได้ขึ้นตำแหน่งเทียบเท่า นพ.สสจ.ทั้งยังเป็นการขึ้นด้วยวิธีพิเศษโดยไม่ต้องผ่านการสอบด้วย