ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : สปส.วางยุทธศาสตร์ 5 ปี  ยกระดับการ ให้บริการสู่สากล เล็งพัฒนาระบบเงินสมทบและการลงทุนที่มีเสถียรภาพ ให้ผู้ประกันตนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน

นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : เมื่อวันที่ 3 ก.ย. สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี โดยมี พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน นางปราณิน มุตตาหารัช เลขาธิการ สปส. ตลอดจนผู้บริหารของกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ สปส. เข้าร่วมงาน

พล.อ.ศิริชัย กล่าวว่าพร้อมจะผลักดันให้งานด้านประกันสังคมสามารถขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย และเชื่อมั่นว่าสำนักงานประกันสังคม จะพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ เพื่อที่จะเพิ่มสิทธิและอำนวยประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนได้อย่างต่อเนื่อง

ด้านนางปราณิน กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 25 ปี สปส. ได้พัฒนางานให้ก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสถานประกอบการ 425,505 แห่ง ผู้ประกันตน 13.91 ล้านคน มีเงินลงทุนสะสมกว่า 1.3 ล้านล้านบาท ประกอบด้วยเงินสมทบ โดยมีผลตอบแทนจากการลงทุน รวมทั้งสิ้น 394,820 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 7.14%ต่อปี โดยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาฯ ในวันนี้ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกของบุคลากรให้มีความรักและความผูกพันต่อองค์กร

เลขาธิการสปส. กล่าวอีกว่า สปส. มีความ มุ่งมั่นในการสร้างหลักประกันในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ประกันตน และยังคงพัฒนาเพิ่มสิทธิประโยชน์และการให้บริการแก่ผู้ประกันตนอย่า ตลอดจนคืนความสุขให้กับผู้ประกันตนตามนโยบายรัฐบาลที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตน ลูกจ้างได้รับการบริการที่ดีและได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป

จากนี้ไป สปส. ได้วางยุทธศาสตร์สปส. ระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า (2558-2562) ได้แก่ ยกระดับการให้บริการสู่สากล สร้างการรับรู้ และเข้าใจในคุณคุณค่าของประกันสังคม มุ่งพัฒนาสิทธิประโยชน์ ควบคู่กับการพัฒนา ระบบเงินสมทบและการลงทุนที่มีเสถียรภาพและศักยภาพสูง การพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ทันสมัย คล่องตัว โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ระบบประกันสังคมไทยร่วมเป็นส่วนสำคัญของการวางรากฐานประกันสังคมอาเซียนได้อย่างโดดเด่น

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ สปส. จำเป็นต้องปฏิรูปการดำเนินงาน ดังนี้ 1.การปฏิรูปเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ประกันตน โดยให้กองทุนประกันสังคมมีเสถียรภาพสามารถจัดเก็บเงินสมทบได้เพียงพอ และสมดุลกับการจ่ายประโยชน์ทดแทน 2.การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การลงทุน และ 3.การปฏิรูปการบริหารองค์ ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ทั้งนี้ ก้าวต่อไปในปีที่ 26 สปส. จะต้องมุ่งมั่นสร้างสรรค์หลักประกันชีวิต โดย รวมกันเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของผู้ประกันตน เพื่อให้ลูกจ้างผู้ประกันตนมีหลักประกันความมั่นคงการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนตลอดไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 4 กันยายน 2558