ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติ ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง ‘นพ.วิศิษฎ์-พญ.ประนอม-นพ.สมศักดิ์-นพ.สุวรรณชัย’ เป็นรองปลัด สธ. แต่งตั้ง ‘นพ.ศุภกิจ-นพ.มรุต’ ขึ้นเป็นผู้ตรวจ ส่วน ‘นพ.วชิระ’ เป็นอธิบดีกรมอนามัย ‘นพ.อำนวย’ อธิบดีกรมควบคุมโรค และ ‘นพ.สุริยะ’ อธิบดีกรมแพทย์แผนไทย

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงดังต่อไปนี้

1.นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร จากผู้ตรวจราชการเขต 6 เป็นรองปลัด สธ.

2.พญ.ประนอม คำเที่ยง จากผู้ตรวจราชการเขต 10 และ กทม. เป็นรองปลัด สธ.

3.นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ จากผู้ตรวจราชการเขต 9 เป็นรองปลัด สธ.

4.นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย จากผู้ตรวจราชการเขต 11 เป็นรองปลัด สธ.

5.นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ จากรองปลัด สธ. เป็นอธิบดีกรมอนามัย

6.นพ.อำนวย กาจีนะ จากรองปลัด สธ. เป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค

7.นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ จากรองปลัด สธ. เป็นอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

8.นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ จากที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นผู้ตรวจราชการ

9.นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ จากสาธารณสุขนิเทศก์ เขต 4 เป็นผู้ตรวจราชการ

จากนี้ไปต้องจับตาว่า นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ.จะมอบหมายงานรองปลัดอย่างไรบ้าง รวมถึงยังมีตำแหน่งผู้ตรวจราชการที่ว่างอีก 3 ตำแหน่งซึ่งจะต้องเสนอ ครม.เห็นชอบต่อไป หลังจากนั้นจะถึงคิวการแต่งตั้ง สาธารณสุขนิเทศก์ในตำแหน่งที่ว่าง พร้อมกับการแต่งตั้งระดับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (ผอ.รพศ./รพท.)